Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Videoconference

dinsdag 25 januari 2022

19:30 - 22:00
Locatie

Videoconference

Voorzitter
J.G. Bijl
Toelichting

De raad vergadert via een videoconference. De publieke- en perstribune zijn gesloten.


Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 25 januari 2022 om 12:00 uur.
Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
- 2.m Raadsvoorstel: Eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2022.
- 4.a Raadsbrief: Onderzoek NTA naar polarisatie en extremisme (2650).

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  De fractie VVD heeft verzocht een motie vreemd aan de orde toe te voegen aan de agenda (motie bbz light).

 2. 1.b

  Conform artikel 35 Reglement van orde (RvO) van de raad Leidschendam-Voorburg van 11 mei 2021 kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht burgers indien een onderwerp niet in een commissievergadering is geagendeerd maar rechtstreeks in de raadsvergadering wordt behandeld. Uitgezonderd zijn raadsvoorstellen met betrekking tot de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS), afgedane toezeggingen, afgedane moties en benoemingen.


  Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
  - 2.m Raadsvoorstel: Eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2022.
  - 4.a. Raadsbrief: Onderzoek NTA naar polarisatie en extremisme (2650).

 3. 1.c
  Vragenuur. - 20:15
 4. 2
  HAMERSTUKKEN - 20:30
 5. 2.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
 6. 2.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
 7. 2.c

  Middels het raadsvoorstel wordt de voortgang van het afdoen van toezeggingen van het college aan de raad aan de raad voorgelegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:


  de door het college als afgedaan aangegeven toezeggingen als afgedaan te beschouwen.

 8. 2.d

  In de Commissie Samenleving van 20 december 2021 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de volgende raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  De  raad  b e s l u i t:
  1. In te stemmen met de verhuizing van de Voorburgse Rugby Club (hierna te noemen: VRC) naar Sportpark Westvliet;
  2. Te kiezen voor scenario 2 voor realisatie van een nieuwe rugbyaccommodatie voor VRC op Sportpark Westvliet;
  3. Investeringskredieten van totaal € 2.389.123 beschikbaar te stellen voor de realisatie van scenario 2 (bestaande uit veldconstructie €315.750, veldtoplaag €490.465, overige inrichting terrein, toegang en parkeren € 702.019, gebouwen € 378.900, projectkosten € 501.989. Afschrijvingstermijnen conform financiële verordening, voor de projectkosten
  volgens gewogen gemiddelde in 20 jaar);
  4. De hiermee gemoeide jaarlijkse kapitaallasten en exploitatielasten ad € 171.405 in de begroting 2023-2026 te verwerken;
  5. Een investeringskrediet van € 159.980 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een parkeerterrein in de openbare ruimte op Sportpark Westvliet;
  6. De hiermee gemoeide jaarlijkse kapitaallasten en exploitatielasten ad € 7.445 in de begroting 2023-2026 te verwerken;
  7. Begrotingswijziging 5 (voor de aanvraag van de kredieten) voor 2022 vast te stellen
  8. In te stemmen met de versnelde afschrijving van de boekwaarde van de locatie aan De Star van € 107.730 en dit te verwerken in de eerste tussentijdse rapportage 2022, alsmede de afboeking van de structurele exploitatielasten aan De Star van € 19.942 en dit in de begroting 2023-2026 te verwerken;
  9. De huurbaten van € 17.668 te verwerken in de begroting 2023-2026.

 9. 2.e

  In de Commissie Samenleving van 20 december 2021 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de volgende raad (onder voorbehoud van beantwoording van de vraag m.b.t. het toilet van € 18.000).


  Het college is, naar aanleiding van de motie (544) , door de raad gevraagd om de benodigde maatregelen te treffen teneinde kunstenaarsvereniging ArtiBrak te huisvesten in H76. Het college heeft tijdens de raadsvergadering gevraagd of de motie zo mocht worden geïnterpreteerd dat de gemeente ook naar andere plekken mag kijken dan enkel H76, omdat vooraf niet kon worden beloofd dat huisvesting op die locatie mogelijk was. Alternatieve locaties zijn niet geschikt bevonden, maar een verhuur van H76 aan ArtiBrak heeft consequenties en risico’s.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  De raad  b e s l u i t:
  1. In te stemmen met de huisvesting van kunstenaarsvereniging ArtiBrak in de Herenstraat 76 te Voorburg met een tijdelijke huurovereenkomst tegen een maatschappelijk huurtarief;
  2. In te stemmen met de verwerking van de nog niet begrote kosten van €18.000 in de eerste tussentijdse rapportage van 2022 voor het gebruiksklaar maken van de Herenstraat 76;
  3. In te stemmen met een jaarlijkse huurprijs van € 5.085,43 voor ArtiBrak voor de huur van de Herenstraat 76.

 10. 2.f

  In de Commissie Samenleving van 20 december 2021 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de volgende raad.


  De raad heeft in 2020 een bestemmingsreserve Herstelbeleid van € 10 miljoen ingesteld bij de Nota van Wijzigingen. Naar aanleiding van een lokale inventarisatie en de landelijke trends, heeft het college een set maatregelen voorgesteld die zij in 2022 wil gaan uitvoeren. Hiervoor vraagt het college de raad om een bedrag van €1.146.000 uit de bestemmingsreserve ter beschikking van het college te stellen.

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
  tegen
  Fractie D66 (3)

  Voorgesteld besluit

  De raad  b e s l u i t:
  • Bestedingsplan voor de bestemmingsreserve herstelbeleid 2022 vast te stellen;
  • Op basis van het bestedingsplan voor 2022 een budget van € 1.146.000 (zie bijlage 1) beschikbaar te stellen ten laste van de reserve Herstelbeleid;
  • Begrotingswijziging 4 voor 2022 vast te stellen.

 11. 2.f.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA VVD CU-SGP GroenLinks ondersteuning verenigingen en stichtingen na corona. ID 663
 12. 2.g

  In de Commissie Samenleving van 20 december 2021 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de volgende raad.


  In 2016 is de Drank- en Horecawet (DHW) geëvalueerd. Deze evaluatie en het in het najaar van 2018 gesloten Nationaal Preventieakkoord vormen de basis voor de wijziging van de DHW.  De naam van de wet wijzigt van Drank- en Horecawet in Alcoholwet. De nieuwe Alcoholwet is per 1 juli 2021 in werking getreden. De in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen artikelen, voor zover relevant, en de daarbij behorende toelichting zijn technisch aangepast aan de Alcoholwet.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  De raad  b e s l u i t:


  De Algemene plaatselijke verordening wordt als volgt gewijzigd:
  • in de artikelen 2:24, eerste lid, onder d, 2:34a, 2:34c, tweede lid, 2:48, tweede lid, onder a, 2:48, tweede lid, onder b, en 3:7, eerste lid, onder h, onderdeel 1, wordt ‘Drank- en Horecawet’ vervangen door ‘Alcoholwet;
  • in het opschrift van Hoofdstuk 2, Afdeling 5, wordt Drank- en Horecawet vervangen door Alcoholwet.


  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2021, zijnde de datum waarop de Alcoholwet in werking is getreden.

 13. 2.h

  In de Commissie Samenleving van 20 december 2021 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de volgende raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  De raad  b e s l u i t:


  De Verordening Blijverslening Leidschendam-Voorburg vast te stellen

 14. 2.i

  In de Commissie Samenleving van 20 december 2021 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de volgende raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (3), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (3), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  De raad  b e s l u i t:
  De onderzoeksrapportage van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg (RKC WVOL-V) naar ‘het beleid en de investeringen omtrent schoolgebouwen’ voor kennisgeving aan te nemen.

  Aanbevelingen Rekenkamer WVOLV

  Onderwerp
  Aanbevelingen rapport Onderwijshuisvesting
 15. 2.j

  In de Commissie Samenleving van 20 december 2021 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de volgende raad.


  De gedragscode van het gemeentebestuur Leidschendam-Voorburg (verder: gedragscode) geeft een beschrijving van de waarden, normen en gedragsregels die gelden voor alle leden van het gemeentebestuur (de politieke ambtsdragers). Het is belangrijk dat het gemeentebestuur in staat is om op te treden bij mogelijke integriteitsschendingen. Het Protocol vermoeden van integriteitsschending door politieke ambtsdragers Leidschendam-Voorburg (verder: protocol) geeft aan welke stappen worden gezet wanneer twijfels bestaan over integriteitskwesties, integriteit mogelijk geschonden wordt of daarvan het sterke vermoeden bestaat. Het protocol kan worden beschouwd als een extra onderdeel om de bestuurlijke integriteit te stimuleren en te versterken. Het zorgt ervoor dat duidelijk is bij wie politieke ambtsdragers terecht kunnen bij dilemma’s en biedt houvast en uniformiteit bij de te ondernemen stappen bij de aanpak van vermeende of daadwerkelijke schendingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  De raad  b e s l u i t:


  het Protocol vermoeden integriteitsschending door politiek ambtsdragers Leidschendam-Voorburg 2022 vast te stellen.

 16. 2.k

  De motie (vreemd aan de orde) is aangehouden in de raad van 7 december 2021.

  Stemuitslag

  voor 47%
  tegen 53%
  voor
  Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3)
  tegen
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie GroenLinks (4), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie GBLV D66 PvdA Amateur Tuinvereniging Nicolaas Beetslaan ID 656
 17. 2.l

  De motie (vreemd aan de orde) is aangehouden in de raad van 7 december 2021.

  Moties

  Onderwerp
  Motie GroenLinks VVD extra uitgiftepunten strooizout ID 655
 18. 2.m

  De raad heeft een motie (ID 657) aangenomen betreffende de toeristenbelasting voor het belastingjaar 2022. De gemeente stelt voor om logies bij logeeradressen en vergelijkbare vormen onder het lage tarief van de toeristenbelasting te laten vallen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:


  De Eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2022 vast te stellen.

 19. 2.n

  In de Commissie Omgeving van 21 december 2021 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de volgende raad.


  Het nieuwbouwproject omvat het oprichten van zestien appartementen aan de Parkweg 127 te Voorburg. Omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan kan alleen door middel van een uitgebreide procedure met een project afwijkingsbesluit medewerking aan het plan worden verleend. Hiervoor is een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad. Een uitgebreide beoordeling en motivering waarom aan het plan medewerking kan worden verleend is in de ruimtelijke onderbouwing opgenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  De raad  b e s l u i t:
  1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het planologisch mogelijk maken van zestien appartementen met parkeervoorzieningen, met bijbehorende bouwwerken, bouwwerken geen bouwwerk zijnde, en aanlegwerkzaamheden dan wel gebruik op de percelen kadastraal bekend gemeente Voorburg, sectie: E, nummer 7996, plaatselijk gemerkt Parkweg 127 in Voorburg;
  2. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen als definitief aan te merken, indien blijkt dat tegen dit besluit geen zienswijzen zijn ingediend.

 20. 2.o

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  De raad  b e s l u i t:
  - Het aangepaste vergaderschema gemeenteraad 2022 vast te stellen.

 21. 2.p

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  De raad  De raad besluit:
  - Het burgerinitiatief ontvankelijk te verklaren;
  - Het college te verzoeken om bij voorkeur ten behoeve van commissiebespreking 8 februari 2022, zijn wensen en bedenkingen te geven op het burgerinitiatief tiny houses in Stompwijk en daarbij ook te betrekken de bespreking in de commissie Omgeving van 21 december 2021;
  - Het burgerinitiatief opnieuw te bespreken in de commissie Omgeving nadat het college zijn wensen en bedenkingen heeft gegeven, waarna het voorstel wordt geagendeerd in de daaropvolgende reguliere raadsvergadering 22 februari 2022

 22. 2.q

  Het college is, op basis van de Gemeentewet en de Wet openbaarheid van bestuur, bevoegd om voorlopige geheimhouding op te leggen op stukken die informatie bevatten over personen, bedrijven en beleidsopvattingen. De raad dient deze geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  De raad  b e s l u i t:
  - De opgelegde geheimhouding op de ‘bijlage 2 set niet-geanonimiseerde stukken’ behorend bij de raadsbrief onderzoek NTA naar polarisatie en extremisme (2650) te bekrachtigen.
  - De geheimhouding op de niet geel gemarkeerde en niet weggelakte delen van de ‘bijlage 2 set niet-geanonimiseerde stukken’ te laten vervallen op het moment dat het Wob-besluit van 21 december 2021 (2657) onherroepelijk is geworden.

 23. 3
  10-MINUTENDEBATTEN - 20:30
 24. 3.a

  In de Commissie Omgeving van 21 december 2021 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd voor een 10-minutendebat.GBLV en PvdA overwegen samen een motie in te dienen. Veel fracties wilden een bespreekstuk. Eventueel gaat het terug voor verdere bespreking in de commissie


  Het Emmastraatcomplex is onderdeel van het Oranjekwartier in Voorburg en bestaat uit sociale huurwoningen aan de Emmastraat, Prins Hendrikstraat en Oranje Nassaustraat. De woningen zijn aan verbetering toe. Door WoonInvest, eigenaar van de woningen en de grond, zijn verschillende scenario’s in beeld gebracht. Omdat twee scenario’s van de onderzochte scenario’s invloed hebben op het straatbeeld, karakter en inrichting van de openbare ruimte is voor deze scenario’s het Ruimtelijk kader opgesteld.


  Bij de Lijst Ingekomen Stukken staan de ontvangen brieven over dit project. Bij schriftelijke vragen staat de raadsbrief beantwoording raadsvragen Ruimtelijk kader Emmastraatcomplex.

  Stemuitslag

  voor 68%
  tegen 32%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie VVD (8)
  tegen
  Fractie GBLV (8), Fractie PvdA (3)

  Voorgesteld besluit

  De raad  b e s l u i t:
  Het Ruimtelijk kader Emmastraatcomplex vast te stellen.

 25. 3.a.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie GroenLinks GBLV D66 Emmastraat 2 ID 662
 26. 3.a.2

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  Fractie GBLV (8), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3)
  tegen
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (4), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie GBLV PvdA ondersteuning aanvraag Cuypersstichting ID 664
 27. 3.b

  In de Commissie Omgeving van 21 december 2021 is geconcludeerd dat de moties worden geagendeerd voor een 10-minutendebat.


  Naar aanleiding van de beeldvormende vergadering van 16 november 2021 waar de heer Kets een uiteenzetting gaf over de aangescherpte normen van de Wereldgezondheidsorganisatie met betrekking tot de luchtkwaliteit, willen de fracties van GroenLinks en CU/SGP twee moties indienen met betrekking tot deze aangescherpte normen. In de commissie Omgeving willen de fracties deze moties bespreken om tot een stemming te komen in de raadsvergadering van 25 januari 2022.

 28. 3.b.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie GL CU-SGP D66 CDA VVD Aangepaste normen Luchtkwaliteit. ID 659
 29. 3.b.2

  Op verzoek van mevrouw Bos (D66) zijn 2 documenten toegevoegd aan die een toelichting geven op de achterliggende problematiek van de 80 - km motie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie GroenLinks CU-SGP D66 CDA VVD 80 km per uur in stedelijk gebied ID 660
 30. 3.b.3

  Stemuitslag

  voor 38%
  tegen 62%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie GBLV (2), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1)
  tegen
  Fractie D66 (4), Fractie GBLV (6), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA Open haarden en houtkachels. ID 661
 31. 4
  BESPREEKPUNTEN - 21:00
 32. 4.a

  In het interpellatiedebat van 25 oktober 2021 heeft de raad gesproken over het NRC-artikel 'Undercover naar de moskee' d.d. 16 oktober 2021, waarbij er diverse vragen aan het college zijn gesteld. Met dit collegevoorstel wordt uitvoering gegeven aan de gedane toezeggingen van het college in het raadsdebat van 25 oktober 2021 en wordt een aantal maatregelen voorgesteld naar aanleiding van de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken.

 33. 4.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie VVD GroenLinks bbz light. ID 658
 34. 5
  Sluiting. - 22:00