Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 6 december 2022

19:30 - 21:30
Locatie

Raadzaal, Huize Swaensteyn

Voorzitter
J.G. Bijl
Start
dinsdag 6 december 2022 19:29
Eind
dinsdag 6 december 2022 21:16
Toelichting

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 6 december 2022 om 12:00 uur.


Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
- 2.c Raadsvoorstel: Vaststellen fractievergoeding 2021.
- 2.d Raadsvoorstel: Vaststellen aandachtspunten controle op de jaarrekening 2022.
- 2.e Raadsvoorstel: Vaststellen programma van Eisen en Wensen aanbesteding accountantsdiensten.
- 2.h Raadsvoorstel: Vaststellen wijzigingen als gevolg van amendement 249 bij de programmabegroting 2023.
- 2.i Raadsvoorstel: Wijzigen tabel kostendekkende leges in de Paragraaf lokale heffingen van de begroting 2023-2026.
- 2.j Raadsvoorstel: Burgerinitiatief Gravenwijk (verzoek wensen en bedenkingen college).

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:02:04 - 00:03:05 - J.G Bijl
  00:03:05 - 00:03:12 - S.D. van den Heuvel
  00:03:12 - 00:03:54 - J.G Bijl
  00:03:54 - 00:04:25 - E.R. van der Schaft
  00:04:27 - 00:04:35 - J.G Bijl
  00:04:35 - 00:05:09 - E.R. van der Schaft
  00:05:09 - 00:05:32 - J.G Bijl
  00:05:32 - 00:05:36 - R. van Duffelen
  00:05:36 - 00:07:12 - J.G Bijl
 2. 1.b

  Conform artikel 35 Reglement van orde (RvO) van de raad Leidschendam-Voorburg van 11 mei 2021 kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht burgers indien een onderwerp niet in een commissievergadering is geagendeerd maar rechtstreeks in de raadsvergadering wordt behandeld. Uitgezonderd zijn raadsvoorstellen met betrekking tot de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS), afgedane toezeggingen, afgedane moties en benoemingen.


  Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
  - 2.c Raadsvoorstel: Vaststellen fractievergoeding 2021.
  - 2.d Raadsvoorstel: Vaststellen aandachtspunten controle op de jaarrekening 2022.
  - 2.e Raadsvoorstel: Vaststellen programma van Eisen en Wensen aanbesteding accountantsdiensten.
  - 2.h Raadsvoorstel: Vaststellen wijzigingen als gevolg van amendement 249 bij de programmabegroting 2023.
  - 2.i Raadsvoorstel: Wijzigen tabel kostendekkende leges in de Paragraaf lokale heffingen van de begroting 2023-2026.
  - 2.j Raadsvoorstel: Burgerinitiatief Gravenwijk (verzoek wensen en bedenkingen college).

 3. 1.c

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Energiearmoede
  00:07:09 - 00:07:12 - J.G Bijl
  00:07:14 - 00:07:43 - E.R. van der Schaft
  00:07:43 - 00:07:57 - J.G Bijl
  00:07:57 - 00:08:30 - E.R. van der Schaft
  00:08:31 - 00:08:42 - J.G Bijl
  00:09:06 - 00:09:08 - J.G Bijl
  00:09:10 - 00:09:35 - B.B.M. Bremer
  00:09:35 - 00:09:53 - J.G Bijl
  00:10:23 - 00:12:25 - B.B.M. Bremer
  00:12:27 - 00:12:33 - J.G Bijl
  00:12:33 - 00:12:34 - B.B.M. Bremer
  00:12:34 - 00:12:40 - J.G Bijl
  00:12:40 - 00:12:45 - E.R. van der Schaft
  00:12:45 - 00:12:54 - J.G Bijl
  00:12:54 - 00:14:06 - S.G.D. Kok
  00:14:06 - 00:14:29 - J.G Bijl
  00:14:31 - 00:17:26 - Ph van Veller
  00:17:26 - 00:17:37 - J.G Bijl
  00:17:37 - 00:17:48 - S.G.D. Kok
  00:17:49 - 00:18:33 - Ph van Veller
  00:18:34 - 00:18:45 - J.G Bijl
  00:18:45 - 00:18:58 - E.R. van der Schaft
  00:18:58 - 00:18:59 - J.G Bijl
  00:18:59 - 00:19:07 - Ph van Veller
  00:19:07 - 00:21:02 - J.G Bijl
 4. 2

  00:19:58 - 00:21:02 - J.G Bijl
 5. 2.a

 6. 2.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)
 7. 2.c

  De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning bepaalt dat fracties recht hebben op een fractievergoeding. De bijdrage is bedoeld voor de ondersteuning van het raadswerk. De bijdrage wordt als voorschot verstrekt. Het geld dat de fracties in een kalenderjaar niet hebben gebruikt wordt teruggevorderd. Dit raadsvoorstel voorziet daarin.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)
 8. 2.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  Vast te stellen de volgende uitgangspunten van de controle op de jaarrekening 2022:
  a. Voor het bepalen van de materialiteit de toewijzing van de Enecogelden aan verschillende bestemmingsreserves niet mee te rekenen;


  b. Voor de goedkeuringstoleranties uit te gaan van de volgende percentages in het overzicht:


  Goedkeuringstolerantie
  Fouten in de jaarrekening (% lasten)
  Goedkeurende verklaring: tot 1%
  Beperking: 1% - 3%
  Oordeelonthouding: -
  Afkeurende verklaring: vanaf 3%


  Onzekerheden in de controle (% lasten)
  Goedkeurende verklaring: tot 3%
  Beperking: 3% - 10%
  Oordeelonthouding: vanaf 10%
  Afkeurende verklaring: -


  c. Als bijzondere aandachtspunten voor de controle te benoemen:
  1. Energietoeslag,
  2. Oekraine,
  3. Subsidies.

  00:20:06 - 00:21:02 - J.G Bijl
 9. 2.e

  De raad is verantwoordelijk voor het aanstellen van de accountant. Het aanstellen van de accountant gaat via een aanbestedingsprocedure. De raad stelt met dit raadsvoorstel het programma van Eisen en Wensen voor de aanbestedingsprocedure vast.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  a. het programma van eisen en de gunningscriteria vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.
  b. de begeleidingscommissie aanbesteding accountant mandaat te geven om de accountantsselectie uit te voeren en het te ondertekenen contract met de gemeentelijke accountant voor te bereiden.

  00:20:09 - 00:21:02 - J.G Bijl
 10. 2.f

  In de Commissie Samenleving van 21 november 2022 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.


  De nieuwe wet inburgering is vanaf 1 januari 2022 van kracht. Voor een beperkt aantal onderdelen is een nieuwe verordening wenselijk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)
  00:20:18 - 00:21:02 - J.G Bijl
 11. 2.g

  In de Commissie Samenleving van 21 november 2022 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.


  De werkingsperiode van de huidige convenanten inzake de ondernemersfondsen loopt eind 2022 af. In dit raadsvoorstel wordt een voorstel gedaan voor verlenging van de ondernemersfondsen en voor de nadere uitwerking en afspraken daarvan nieuwe convenanten aan te gaan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)
  00:20:26 - 00:21:02 - J.G Bijl
 12. 2.h

  Subsidies worden breder verstrekt aan maatschappelijke partners dan alleen uit budgetten van taakveld 6.1. Conform het amendement zouden alleen de subsidies die vanuit die budgetten worden verleend verhoogd kunnen worden naar de nieuwe index van 7%.  Door de huidige formulering zouden instellingen die niet deelnemen aan de subsidietafels zoals de exploitatie van de Bibliotheek, Theaters, Musea en gehandicaptensport buiten de verhoging van de index vallen. Het college stelt de raad daarom voor om het amendement breed te interpreteren en toe te passen op alle budgetten van maatschappelijke subsidies.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)
  00:20:36 - 00:21:02 - J.G Bijl
 13. 2.i

  Op 9 november 2022 is de begroting 2023-2026 en de legesverordening 2023 door de raad vastgesteld. Een onderdeel van de legesverordening is de kostendekkendheidstabel die in de begroting in de Paragraaf lokale heffingen is opgenomen. De kostendekkendheidstabel in de begroting is gebaseerd op de Omgevingswet. Door het uitstel van de Omgevingswet dient ook de tabel in de begroting te worden vervangen. De nieuwe tabel is gebaseerd op de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)
  00:20:49 - 00:21:02 - J.G Bijl
 14. 2.j

  Het raadsvoorstel dat nu voorligt betreft het ontvankelijk verklaren van het burgerinitiatief en het verzoek aan het college om zijn wensen en bedenkingen te geven op het burgerinitiatief. Op verzoek van de indieners van het burgerinitiatief wordt de mogelijkheid geboden om in de Commissie Omgeving van 31 januari 2023 een presentatie te geven waarna het burgerinitiatief inhoudelijk kan worden besproken. Het advies van het college kan hierbij al dan niet worden betrokken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)
  00:21:00 - 00:21:02 - J.G Bijl
  00:21:02 - 00:21:16 - W.F. Steutel
  00:21:17 - 00:21:57 - J.G Bijl
 15. 2.k

  In de Commissie Omgeving van 22 november 2022 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.


  Op 12 juli 2022 heeft het college ingestemd met het terinzageleggen van de ontwerp Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2023. Deze inzageperiode vond plaats van 15 augustus 2022 tot 12 september 2022. In die periode zijn geen inspraakreacties ontvangen.
  Nu geen inspraakreacties zijn overlegd, kan het college de definitieve Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2023 voorleggen aan de raad ter vaststelling. Deze vervangt de Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2016.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  a. De Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2023 zoals opgenomen in Bijlage 1 vast te stellen en gelijktijdig
  b. de Afvalstoffenverordening Leidschendam-Voorburg 2016 in te trekken.

  00:21:26 - 00:21:57 - J.G Bijl
 16. 2.l

  In de Commissie Omgeving van 22 november 2022 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk. Dit is afhankelijk van de beantwoording van enkele openstaande vragen.


  Vaststellen van de verordening nadeelcompensatie Leidschendam-Voorburg 2023


  Zodra de Omgevingswet in werking treedt, krijgen gemeenten te maken met een nieuwe nadeelcompensatieregeling. Er zullen voor het vergoeden van schade twee nieuwe wettelijke regelingen inwerkingtreden:
  1. Nadeelcompensatie in de Algemene wet bestuursrecht (4.5. Awb). Dit gaat over nadeelcompensatie bij rechtmatig handelen van de overheid.
  2. Nadeelcompensatie bij een omgevingsvergunning of een regel in een omgevingsplan (artikel 15.1 Ow). Dit laatste was voorheen de regeling tegemoetkoming in planschade binnen de Wet ruimtelijke ordening (artikel 6.1 Wro).
  Met deze verordening kunnen verzoeken om nadeelcompensatie onder de Omgevingswet in behandeling worden genomen.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (7)
  tegen
  Fractie SP (1)

  Voorgesteld besluit

  de Verordening Nadeelcompensatie Leidschendam-Voorburg 2023 vast te stellen

  00:21:41 - 00:21:57 - J.G Bijl
  00:21:57 - 00:22:03 - R. van Duffelen
  00:22:03 - 00:22:09 - J.G Bijl
  00:22:09 - 00:22:25 - C.P. Elenbaas
  00:22:25 - 00:22:31 - J.G Bijl
  00:22:31 - 00:22:32 - C.P. Elenbaas
  00:22:32 - 00:22:38 - J.G Bijl
  00:22:38 - 00:23:09 - G.D. Beek
 17. 2.l.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement GroenLinks GBLV CDA verlagen heffingsbedrag ID 251
  00:22:46 - 00:23:09 - G.D. Beek
  00:23:09 - 00:23:29 - J.G Bijl
  00:23:29 - 00:23:42 - E.R. van der Schaft
  00:23:43 - 00:24:29 - J.G Bijl
  00:24:45 - 00:25:40 - J.G Bijl
  00:25:45 - 00:25:54 - J.J. Koster
  00:25:54 - 00:25:57 - J.G Bijl
  00:25:57 - 00:26:10 - J.J. Koster
  00:26:10 - 00:26:13 - J.G Bijl
  00:26:13 - 00:27:02 - J.J. Koster
  00:27:02 - 00:27:14 - J.G Bijl
  00:27:14 - 00:27:29 - J. Streefkerk
  00:27:30 - 00:27:43 - J.G Bijl
  00:27:43 - 00:28:09 - J.H.A. Voortman
  00:28:09 - 00:28:51 - J.G Bijl
  00:28:55 - 00:31:18 - A.J.W. van Eekelen
 18. 3
  10-MINUTENDEBATTEN - 20:30
 19. 3.a

  In de Commissie Samenleving van 21 november 2022 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd voor een 10-minutendebat. De fractie PvdA kondigt een motie aan waarin wordt verzocht om zaken rondom het herstelbeleid meer in samenhang te bezien. De fractie PvdA verzoekt om tijdens de raadsvergadering als eerste de motie in stemming te brengen (voorafgaand aan de besluitvorming over het raadsvoorstel) en zal hiertoe een ordevoorstel doen tijdens de raad. De fractie CDA kondigt een motie aan m.b.t. de Julianabaan.


  Doordat er geen expliciet verband meer is te leggen tussen de huidige (financiële) problematiek van veel inwoners, ondernemers en organisaties en de coronacrisis stelt het college de raad voor de bestemmingsreserve herstelbeleid af te bouwen en enkel nog enkele (beleids)maatregelen uit deze reserve te financieren.
  Hierdoor kan een bedrag van € 4 miljoen terugvloeien naar de Algemene Reserve.

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie VVD (7)
  tegen
  Fractie PvdA (3), Fractie SP (1)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement CDA D66 wijzigen bedragen herstelbeleid ID 252
 20. 3.a.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)
 21. 3.a.2

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  Fractie ChristenUnie (1), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Motie PvdA CU SP GL weeffouten in samenleving vragen blijvende aandacht ID 707
 22. 3.a.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Motie VVD GBLV GroenLinks wachtlijsten zwemles ID 709
  00:31:02 - 00:31:18 - A.J.W. van Eekelen
  00:31:20 - 00:31:38 - J.G Bijl
  00:31:38 - 00:32:49 - J. Streefkerk
  00:32:49 - 00:32:55 - J.G Bijl
  00:32:55 - 00:33:15 - J.J. Koster
  00:33:15 - 00:33:47 - J. Streefkerk
  00:33:50 - 00:33:52 - J.G Bijl
  00:33:52 - 00:34:19 - J.J. Koster
  00:34:19 - 00:34:20 - J.G Bijl
  00:34:20 - 00:35:04 - J. Streefkerk
  00:35:04 - 00:35:06 - N.A. van Weers
  00:35:06 - 00:35:07 - J.G Bijl
  00:35:07 - 00:35:52 - N.A. van Weers
  00:35:52 - 00:36:04 - J.G Bijl
  00:36:04 - 00:36:29 - W.F. Steutel
  00:36:29 - 00:36:31 - J. Streefkerk
  00:36:31 - 00:36:32 - W.F. Steutel
  00:36:32 - 00:36:35 - J.G Bijl
  00:36:35 - 00:36:39 - J. Streefkerk
  00:36:39 - 00:36:41 - J.G Bijl
  00:36:41 - 00:36:47 - J. Streefkerk
  00:36:48 - 00:36:50 - J.G Bijl
  00:36:50 - 00:37:40 - W.F. Steutel
  00:37:40 - 00:37:41 - J.G Bijl
  00:37:41 - 00:37:59 - J. Streefkerk
  00:37:59 - 00:38:00 - J.G Bijl
  00:38:00 - 00:38:11 - S.D. van den Heuvel
  00:38:12 - 00:38:24 - J.G Bijl
  00:38:24 - 00:38:33 - W.F. Steutel
  00:38:33 - 00:38:38 - J.G Bijl
  00:38:40 - 00:38:58 - J.H.A. Voortman
  00:38:58 - 00:39:05 - J.G Bijl
  00:39:06 - 00:40:20 - J.J. Koster
  00:40:20 - 00:40:40 - J.H.A. Voortman
  00:40:40 - 00:40:57 - J.G Bijl
  00:41:00 - 00:41:57 - N.A. van Weers
  00:41:57 - 00:41:59 - J.G Bijl
  00:41:59 - 00:42:31 - J.J. Koster
  00:42:31 - 00:42:55 - N.A. van Weers
  00:42:55 - 00:43:03 - J.G Bijl
  00:43:03 - 00:43:25 - E.R. van der Schaft
  00:43:26 - 00:43:30 - J.G Bijl
  00:43:30 - 00:43:52 - F.B. Wilschut
  00:43:52 - 00:44:30 - F.B. Wilschut
  00:44:32 - 00:44:52 - J.G Bijl
  00:44:52 - 00:45:02 - J. Streefkerk
  00:45:02 - 00:45:12 - J.G Bijl
  00:45:12 - 00:45:22 - J. Streefkerk
  00:45:22 - 00:46:37 - J.G Bijl
  00:46:37 - 00:46:43 - F.B. Wilschut
  00:46:43 - 00:46:48 - J.G Bijl
  00:46:49 - 00:47:27 - J.G Bijl
  00:47:34 - 00:47:45 - J.G Bijl
  00:48:25 - 00:49:42 - J.G Bijl
  00:49:43 - 00:50:05 - W.E.J. Jorissen
  00:50:06 - 00:50:09 - J.G Bijl
  00:50:09 - 00:50:24 - N.A. van Weers
  00:50:24 - 00:50:28 - J.G Bijl
  00:50:28 - 00:50:51 - J.H.A. Voortman
  00:50:51 - 00:50:55 - J.G Bijl
  00:50:55 - 00:51:30 - S.R. Paltansing
  00:51:30 - 00:51:31 - J.G Bijl
  00:51:32 - 00:51:37 - J.G Bijl
  00:51:48 - 00:55:43 - J.G. Bijl
 23. 4
  BESPREEKPUNTEN - 20:45
 24. 4.a

  In de Commissie Samenleving van 21 november 2022 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt. De fractie D66 kondigt een motie aan m.b.t. meer samenwerking met woningcorporaties en netbeheerders bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit zoals crimineel woninggebruik. De fractie GroenLinks kondigt een motie aan m.b.t. het initiatief om straatintimidatie van meisjes en vrouwen aan te pakken (bijvoorbeeld door een safe streets gemeente te worden). De fractie PvdA kondigt een motie aan m.b.t. high impact crimes en een koppeling tussen het veiligheids- en zorgdomein. De fractie VVD komt mogelijk met een amendement of een motie inzake de flexibiliteit van de handhaving en het inspelen op wat er leeft in de samenleving.


  Op 2 december 2022 is een addendum ontvangen m.b.t. het raadsvoorstel Vaststellen Nota Veiligheid 2023-2026. Voor besluitvorming ligt voor het raadsbesluit Nota Veiligheid 2023-2026 inclusief addendum. De Nota Veiligheid 2023-2026 inclusief de tekst van het addendum is ook toegevoegd aan de stukken.


  Het huidig integraal veiligheidsbeleid verloopt eind 2022. In samenwerking met de partners is een nieuwe Nota Veiligheid (2023-2026) opgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Verbeteren veiligheid
  00:58:34 - 00:58:37 - M.J.R. Hartsinck
  00:58:37 - 00:58:39 - N.A. van Weers
  00:58:39 - 00:58:41 - M.J.R. Hartsinck
  00:58:41 - 00:58:43 - J.G Bijl
  00:58:43 - 00:58:56 - N.A. van Weers
  00:58:57 - 01:00:20 - M.J.R. Hartsinck
  01:00:21 - 01:00:29 - J.G Bijl
  01:00:30 - 01:00:34 - E.J. Muller
  01:00:35 - 01:00:36 - J.G Bijl
  01:00:36 - 01:02:07 - E.J. Muller
  01:02:08 - 01:02:11 - J.G Bijl
  01:02:12 - 01:02:38 - J.H.A. Voortman
  01:02:38 - 01:02:42 - J.G Bijl
  01:02:42 - 01:02:43 - J.H.A. Voortman
  01:02:43 - 01:04:21 - W.E.J. Jorissen
  01:04:22 - 01:04:28 - J. Brokke
  01:04:28 - 01:08:26 - N.A. van Weers
  01:08:26 - 01:08:32 - J. Brokke
  01:08:33 - 01:09:52 - E.R. van der Schaft
  01:09:54 - 01:09:57 - J. Brokke
  01:09:57 - 01:11:07 - F.B. Wilschut
  01:11:08 - 01:11:10 - J. Brokke
  01:11:11 - 01:11:29 - N.A. van Weers
  01:11:29 - 01:11:36 - J. Brokke
  01:11:42 - 01:12:52 - J.G. Bijl
  01:12:52 - 01:12:55 - J. Brokke
  01:12:55 - 01:13:06 - E.J. Muller
  01:13:06 - 01:13:08 - J. Brokke
  01:13:08 - 01:13:52 - J.G. Bijl
  01:13:52 - 01:13:54 - N.A. van Weers
  01:13:54 - 01:13:55 - J. Brokke
  01:13:55 - 01:14:15 - N.A. van Weers
  01:14:15 - 01:14:16 - J.G. Bijl
  01:14:16 - 01:14:28 - N.A. van Weers
  01:14:29 - 01:15:11 - J.G. Bijl
  01:15:11 - 01:15:12 - J. Brokke
  01:15:12 - 01:15:22 - N.A. van Weers
  01:15:22 - 01:15:26 - J.G. Bijl
  01:15:26 - 01:15:32 - N.A. van Weers
  01:15:32 - 01:16:55 - J.G. Bijl
  01:16:55 - 01:16:56 - E.J. Muller
  01:16:56 - 01:16:57 - J. Brokke
  01:16:57 - 01:17:20 - E.J. Muller
  01:17:20 - 01:18:08 - J.G. Bijl
  01:18:08 - 01:18:10 - E.J. Muller
  01:18:10 - 01:18:12 - J.G. Bijl
  01:18:12 - 01:18:28 - J. Brokke
  01:18:28 - 01:18:40 - S.R. Paltansing
  01:18:41 - 01:18:44 - J. Brokke
  01:18:44 - 01:20:04 - M.J.R. Hartsinck
  01:20:05 - 01:20:07 - J. Brokke
  01:20:08 - 01:20:42 - E.J. Muller
  01:20:43 - 01:20:53 - J. Brokke
  01:20:53 - 01:21:26 - J.H.A. Voortman
  01:21:26 - 01:21:42 - J. Brokke
  01:21:43 - 01:22:14 - W.E.J. Jorissen
  01:22:16 - 01:22:18 - J. Brokke
  01:22:19 - 01:22:46 - N.A. van Weers
  01:22:47 - 01:22:50 - J. Brokke
  01:22:51 - 01:23:11 - E.R. van der Schaft
  01:23:12 - 01:23:15 - J. Brokke
  01:23:15 - 01:23:19 - F.B. Wilschut
  01:23:20 - 01:23:57 - J. Brokke
  01:24:12 - 01:24:15 - J. Brokke
  01:24:33 - 01:24:36 - J. Brokke
  01:24:36 - 01:25:56 - R. van Duffelen
  01:25:56 - 01:26:18 - J. Brokke
 25. 4.a.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Motie D66 PvdA samenwerking niet-bestuurlijke partners ondermijning ID 704
  00:51:56 - 00:55:43 - J.G. Bijl
  00:55:43 - 00:55:46 - W.E.J. Jorissen
  00:55:46 - 00:55:47 - J.G. Bijl
  00:55:47 - 00:55:49 - J.G Bijl
  00:55:49 - 00:55:50 - J.G. Bijl
  00:55:50 - 00:55:57 - W.E.J. Jorissen
  00:55:57 - 00:56:01 - J.G Bijl
  00:56:01 - 00:56:09 - J.G. Bijl
  00:56:09 - 00:56:21 - J.G Bijl
  00:56:21 - 00:57:48 - S.R. Paltansing
  00:57:50 - 00:57:54 - J.G Bijl
  00:57:54 - 00:58:37 - M.J.R. Hartsinck
 26. 4.a.2

 27. 4.a.3

  Moties

  Onderwerp
  Motie VVD PvdA enquête over veiligheidsgevoel ID 708
 28. 4.a.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Motie PvdA SP GroenLinks Veiligheidsbeleid slachtoffers High Impact Crimes ID 710
 29. 4.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Sinterklaasmotie PvdA VVD D66 CDA GBLV CU Nieuw pakhuis voor Sintvoorieder1 ID 706
  01:26:10 - 01:26:18 - J. Brokke
  01:26:18 - 01:26:42 - S.G.D. Kok
  01:26:43 - 01:27:09 - J.G Bijl
  01:27:12 - 01:28:30 - Ph van Veller
  01:28:30 - 01:28:56 - J.G Bijl
  01:28:56 - 01:29:00 - Th.J. Visser
  01:29:00 - 01:29:01 - J.G Bijl
  01:29:01 - 01:29:34 - Th.J. Visser
  01:29:35 - 01:29:52 - J.G Bijl
 30. 4.c

  Moties

  Onderwerp
  Motie SP Bijstellen huurverhoging Accommodaties ID 703

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Afwegingskader energiearmoede
  01:29:49 - 01:29:52 - J.G Bijl
  01:29:52 - 01:31:19 - E.R. van der Schaft
  01:31:20 - 01:31:38 - J.G Bijl
  01:31:38 - 01:32:49 - Ph van Veller
  01:32:49 - 01:32:57 - J.G Bijl
  01:32:57 - 01:33:15 - E.R. van der Schaft
  01:33:15 - 01:33:17 - J.G Bijl
  01:33:17 - 01:33:55 - Ph van Veller
  01:33:55 - 01:34:07 - J.G Bijl
  01:34:07 - 01:34:20 - E.R. van der Schaft
  01:34:20 - 01:34:29 - J.G Bijl
  01:34:29 - 01:34:30 - E.R. van der Schaft
  01:34:30 - 01:34:58 - J.G Bijl
 31. 5
  Sluiting. - 21:30