Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 7 juni 2022

19:30 - 22:45
Locatie

Raadzaal, Huize Swaensteyn

Voorzitter
J.G. Bijl
Start
dinsdag 7 juni 2022 19:07
Eind
dinsdag 7 juni 2022 21:59
Toelichting

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 7 juni 2022 om 12:00 uur.


Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
- Raadsvoorstel: Vaststellen zienswijze begroting Avalex 2023
- Raadsvoorstel: Vaststellen zienswijze Ontwerpbegroting 2023 MRDH
- Raadsvoorstel: Vaststellen zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2023-2026
- Raadsvoorstel  begrotingswijziging 2022 en concept begroting 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
- Raadsvoorstel Vaststellen zienswijze ontwerp begroting 2023 Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:00:03 - 00:01:20 - J.G Bijl
  00:01:20 - 00:01:25 - S.G.D. Kok
  00:01:25 - 00:03:30 - J.G Bijl
 2. 1.a.1

  De fractie GroenLinks heeft mevrouw Seriese-Van der Hout voorgedragen als commissielid (niet zijnde raadslid).

  Voorgesteld besluit

  te benoemen als raadscommissielid:
  - Seriese-van der Hout, J.F. (Ans), voorgedragen door de fractie GroenLinks

  00:03:27 - 00:03:30 - J.G Bijl
  00:03:30 - 00:04:26 - J.G. Bijl
  00:04:29 - 00:06:46 - J.G Bijl
  00:06:51 - 00:11:12 - J.G Bijl
 3. 1.b

  Conform artikel 35 Reglement van orde (RvO) van de raad Leidschendam-Voorburg van 11 mei 2021 kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht burgers indien een onderwerp niet in een commissievergadering is geagendeerd maar rechtstreeks in de raadsvergadering wordt behandeld. Uitgezonderd zijn raadsvoorstellen met betrekking tot de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS), afgedane toezeggingen, afgedane moties en benoemingen.


  Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
  - Raadsvoorstel: Vaststellen zienswijze begroting Avalex 2023
  - Raadsvoorstel: Vaststellen zienswijze Ontwerpbegroting 2023 MRDH
  - Raadsvoorstel: Vaststellen zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2023-2026
  - Raadsvoorstel: Vaststellen zienswijze op concept begrotingswijziging 2022 en concept begroting 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
  - Raadsvoorstel Vaststellen zienswijze ontwerp begroting 2023 Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

 4. 1.c
  Vragenuur. - 20:15
 5. 2
  HAMERSTUKKEN - 20:30
 6. 2.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (3), Fractie GBLV (6), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)
  00:07:24 - 00:11:12 - J.G Bijl
 7. 2.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (3), Fractie GBLV (6), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)
  00:07:31 - 00:11:12 - J.G Bijl
 8. 2.c

  Op 8 april jl. heeft het bestuur van Avalex ingestemd met de ontwerpbegroting 2023. Op basis van deze ontwerpbegroting is een zienswijze voor de raad voorbereid, die het college middels bijgaand raadsvoorstel voorlegt aan de raad.


  De fracties worden middels een schriftelijke ronde in de gelegenheid gesteld te reageren op de concept- zienswijzebrief.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (3), Fractie GBLV (6), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  de zienswijze van de raad op de ontwerpbegroting 2022 van Avalex vast te stellen en voor 9 juni 2022 te verzenden aan het bestuur van Avalex.

  00:07:55 - 00:11:12 - J.G Bijl
 9. 2.d

  De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (hierna aangehaald als MRDH) biedt aan de deelnemende gemeenten de Ontwerpbegroting 2023 en de jaarstukken 2021 aan. De gemeenteraad wordt conform de Wet gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de Ontwerpbegroting 2023 in te dienen.


  De fracties worden middels een schriftelijke ronde in de gelegenheid gesteld te reageren op de concept- zienswijzebrief.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (3), Fractie GBLV (6), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  de zienswijzebrief op de Ontwerpbegroting 2023 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vast te stellen.

  00:08:34 - 00:11:12 - J.G Bijl
 10. 2.e

  Vanuit de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) zijn de ontwerp-meerjarenbegroting voor de periode 2023-2026 (inclusief herziene begroting 2022) en de algemene financiële beleidsmatige kaders ten behoeve van de VRH-begroting ("kaderbrief") 2023-2026 en de jaarrekening 2021 (inclusief accountantsrapport) naar de gemeenteraad verzonden. Met de toezending daarvan wordt de raad de gelegenheid geboden om uiterlijk 10 juni 2022 zijn zienswijze over de ontwerpbegroting ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van de VRH. De kaderbrief 2023-2026 en de voorlopige jaarrekening 2021 inclusief accountantsrapport zijn daarbij ter informatie van de raad toegezonden.


  De fracties worden middels een schriftelijke ronde in de gelegenheid gesteld te reageren op de concept- zienswijzebrief.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (3), Fractie GBLV (6), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  De zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief herziene begroting 2022) vast te stellen en te verzenden naar het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden.

  00:08:59 - 00:11:12 - J.G Bijl
 11. 2.f

  Collegevoorstel concept begrotingswijziging 2022, concept begroting 2023 en de concept jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.


  De fracties worden middels een schriftelijke ronde in de gelegenheid gesteld te reageren op de concept- zienswijzebrief.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (3), Fractie GBLV (6), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  1. De zienswijze op de concept begrotingswijziging 2022 en de concept begroting 2023 van de GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen.
  2. De zienswijzebrief te versturen naar het bestuur van de GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

  00:09:13 - 00:11:12 - J.G Bijl
 12. 2.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (3), Fractie GBLV (6), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  de zienswijzebrief op de Ontwerpbegroting 2023 van de Omgevingsdienst Haaglanden vast te stellen.

  00:09:17 - 00:11:12 - J.G Bijl
 13. 2.h

  In de Commissie Samenleving van 23 mei 2022 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.


  Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingevoerd als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een van de gevolgen is dat op rijksniveau alle verwijzingen naar de Wob in verschillende wetten moeten worden omgezet in verwijzingen naar de Woo. Decentrale overheden worden geacht dat voor hun eigen regelgeving ook te doen. Het gaat om redactionele / technische aanpassingen. Voor verordeningen en andere regelgeving van de raad voorziet dit raadsstuk daarin.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (3), Fractie GBLV (6), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  tot het wijzigen van diverse regelingen als volgt:


  Artikel I
  De volgende verordeningen en andere regelingen worden gewijzigd zoals opgenomen in de Bijlage bij dit besluit:
  - Algemeen delegatiebesluit gemeente Leidschendam-Voorburg
  - Bouwverordening Leidschendam-Voorburg 2016
  - Gedragscode van het gemeentebestuur Leidschendam-Voorburg 2018
  - Organisatieverordening raadsgriffie Leidschendam-Voorburg
  - Reglement van orde van de raad Leidschendam-Voorburg 2021
  - Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
  - Verordening werkgeverscommissie Leidschendam-Voorburg.


  Artikel II
  Deze wijzigingen treden in werking de dag na die van bekendmaking en werken terug tot en met 1 mei 2022.

  00:09:27 - 00:11:12 - J.G Bijl
 14. 2.i

  Raadsvoorstel Vaststellen Meerjarenplan Perspectief Grondexploitaties eerste herziening 2022 is een hamerstuk voor de raadsvergadering.


  De raad heeft budgetrecht en is bevoegd tot vaststelling van grondexploitaties, die als financieel kader voor projecten dienen. De resultaten van de grondexploitaties zijn integraal in beeld gebracht door het opstellen van een Meerjarenperspectief
  Grondexploitaties (MPG). Het college legt de rapportage MPG en de onderliggende grondexploitaties ter vaststelling voor aan de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (3), Fractie GBLV (6), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  - Vast te stellen de 2485 Rapportage “MPG 2022 1e herziening’' en de daarbij horende drie geheime bijlagen, te weten:

  • de geheime bijlage “Rapportage 1e herziening grondexploitatie 2022 - Vlietvoorde”;
  • de geheime bijlage “Rapportage 1e herziening grondexploitatie 2022 - Rijnlandlaan”;
  • de geheime bijlage “Rapportage 1e herziening grondexploitatie 2022 - Klein Plaspoelpolder”.


  - De vier openbare infographics “MPG 1e herziening 2022”, “Vlietvoorde 1e herziening 2022”, “Rijnlandlaan 1e herziening 2022” en “Klein Plaspoelpolder 1e herziening 2022” vast te stellen en te publiceren.


  - De begrotingswijzigingen 2022 nummer 15, 16 en 17 vast te stellen.

  00:09:43 - 00:11:12 - J.G Bijl
 15. 2.j

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (3), Fractie GBLV (6), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  te benoemen:


  - de heer Brokke als voorzitter van de Commissie Samenleving;
  - de heer Hielkema als waarnemend voorzitter van de Commissie Samenleving;
  - de heer Van der Heiden als waarnemend voorzitter van de Commissie Samenleving;
  - mevrouw Paltansing als waarnemend voorzitter van de Commissie Omgeving;
  - mevrouw Duijvestijn-van Leusden als waarnemend voorzitter van de Commissie Omgeving;
  - de heer Visser als waarnemend voorzitter van de Commissie Omgeving.

  00:10:03 - 00:11:12 - J.G Bijl
 16. 2.k

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (3), Fractie GBLV (6), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  1. Te benoemen tot waarnemend voorzitter van de raad (art 77, lid 1 Gemeentewet):
  - De heer J. Brokke


  2. Te benoemen tot waarnemend burgemeester ( artikel 77, lid 2 Gemeentewet):
  - De heer M. van Wijk


  3. Aan te wijzen als plaatsvervangend lid van de commissie Rekening & Audit:
  - De heer C.P. Elenbaas


  4. Aan te wijzen als plaatsvervangend lid van de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag
  - De heer R. van Duffelen


  5. Te benoemen als plaatsvervangende leden van de Commissie Integriteit
  - De heer E.R. van der Schaft
  - De heer J. Brokke

  00:10:16 - 00:11:12 - J.G Bijl
  00:11:31 - 00:13:05 - J. Brokke
 17. 3
  10-MINUTENDEBATTEN - 20:30
 18. 4
  BESPREEKPUNTEN - 20:30
 19. 4.a

  In de Commissie Samenleving van 23 mei 2022 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als bespreekpunt.
  In de commissie is toegezegd: - De beantwoording van de feitelijke vragen van de heer Van Veller (VVD) voorafgaand aan de raadsvergadering naar de raad te sturen; - De vragen van D66 met betrekking tot de uitgaven aangaande de mogelijkheid van digitale vergaderingen, het onderzoek informatiegestuurd werken, de ondersteuning van musea en sportverenigingen en de extra uitgaven aan evenementen, voorafgaand aan de raadsvergadering te beantwoorden; - De vraag van GroenLinks met betrekking tot het ontbreken van steun aan wijkverenigingen voorafgaand aan de raadsvergadering te beantwoorden.


  De raad heeft in 2020 een bestemmingsreserve corona van € 5 miljoen ingesteld met een begrotingswijziging. Ondanks dat de maatregelen nu in snel tempo worden afgeschaald, zijn er nog steeds organisaties en verenigingen in de gemeente die de negatieve (financiële) gevolgen van de corona-pandemie en de genomen maatregelen ervaren.
  Het college stelt voor om deze organisaties en verenigingen ook in 2022 nog tegemoet te komen en heeft hiervoor een bestedingsplan opgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (3), Fractie GBLV (6), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  • het bestedingsplan voor de bestemmingsreserve corona in 2022 vast te stellen;
  • op basis van het bestedingsplan een budget van € 725.000 beschikbaar te stellen met dekking uit de bestemmingsreserve corona;
  • begrotingswijziging 18 vast te stellen.

  00:11:53 - 00:13:05 - J. Brokke
  00:13:05 - 00:14:49 - R. van Duffelen
  00:14:50 - 00:14:53 - J. Brokke
  00:14:53 - 00:15:40 - B.B.M. Bremer
  00:15:40 - 00:15:43 - J. Brokke
  00:15:44 - 00:16:00 - N.A. van Weers
  00:16:00 - 00:16:13 - J. Brokke
  00:16:13 - 00:18:01 - L. Vogelaar
  00:18:01 - 00:18:02 - J. Brokke
  00:18:02 - 00:18:09 - L. Vogelaar
  00:18:09 - 00:18:17 - J. Brokke
  00:18:17 - 00:20:25 - Ph. van Veller
  00:20:25 - 00:20:29 - J. Brokke
  00:20:29 - 00:20:59 - F.B. Wilschut
  00:21:01 - 00:21:05 - J. Brokke
  00:21:06 - 00:21:48 - E.R. van der Schaft
  00:21:49 - 00:21:52 - J. Brokke
  00:21:53 - 00:22:44 - S.G.D. Kok
  00:22:44 - 00:22:51 - J. Brokke
  00:23:11 - 00:25:46 - J.G. Bijl
  00:25:47 - 00:25:58 - J. Brokke
  00:25:58 - 00:26:02 - R. van Duffelen
  00:26:02 - 00:26:04 - J. Brokke
  00:26:07 - 00:26:46 - J. Brokke
  00:26:47 - 00:26:51 - J. Brokke
 20. 4.b

  In de Commissie Samenleving van 23 mei 2022 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als bespreekpunt.
  In de commissie is toegezegd: - De zorg van de gemeenteraad nog een keer over te brengen aan de schoolbesturen om te laten weten dat er subsidiemogelijkheden zijn; - Om te kijken of het college kan zorgen dat niet meer dan twintig procent terechtkomt bij het proces; - De schriftelijke vragen van D66 zo snel mogelijk te beantwoorden.


  In 2021 heeft de gemeenteraad het bestedingsplan voor de bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie vastgesteld. Een van de pijlers van het bestedingsplan betreft de verduurzaming van de onderwijshuisvesting in de vorm van cofinanciering. Om deze cofinanciering in de vorm van een subsidie rechtmatig te kunnen verstrekken dient een voorziening te worden vastgesteld door de gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (3), Fractie GBLV (6), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Leidschendam-Voorburg.


  Artikel I
  Aan de verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Leidschendam-Voorburg wordt de bijlage bij dit besluit toegevoegd.


  Artikel II
  Dit wijzigingsbesluit treedt in werking de dag na de dag van bekendmaking.

  00:28:36 - 00:29:23 - W.J.B.M. Rosbenders
  00:29:27 - 00:29:39 - J.G Bijl
  00:29:39 - 00:31:43 - Th.J. Visser
  00:31:43 - 00:31:51 - J.G Bijl
  00:31:51 - 00:33:14 - C.P. Elenbaas
  00:33:14 - 00:33:21 - J.G Bijl
  00:33:21 - 00:33:54 - S.D. van den Heuvel
  00:33:54 - 00:34:00 - J.G Bijl
  00:34:00 - 00:34:27 - F.B. Wilschut
  00:34:27 - 00:34:33 - J.G Bijl
  00:34:33 - 00:35:17 - J. Streefkerk
  00:35:18 - 00:35:24 - W.J.B.M. Rosbenders
  00:35:24 - 00:35:30 - J.G Bijl
  00:35:30 - 00:35:43 - W.J.B.M. Rosbenders
  00:35:44 - 00:36:16 - J.G Bijl
  00:37:43 - 00:38:00 - J.G Bijl
  00:38:00 - 00:38:07 - J.G Bijl
  00:38:18 - 00:38:19 - J.G Bijl
  00:38:19 - 00:40:09 - J.J. Bouw
  00:40:09 - 00:40:12 - W.J.B.M. Rosbenders
  00:40:12 - 00:40:16 - J.G Bijl
  00:40:16 - 00:40:18 - W.J.B.M. Rosbenders
  00:40:18 - 00:40:28 - J.J. Bouw
  00:40:28 - 00:40:49 - J.G Bijl
  00:40:49 - 00:40:52 - W.J.B.M. Rosbenders
  00:40:52 - 00:40:54 - J.G Bijl
  00:42:15 - 00:42:21 - J.G Bijl
  00:42:21 - 00:43:18 - J.J. Bouw
  00:43:18 - 00:43:28 - J.G Bijl
  00:43:28 - 00:43:33 - J.J. Bouw
  00:43:33 - 00:43:38 - J.G Bijl
  00:43:38 - 00:43:59 - W.J.B.M. Rosbenders
  00:43:59 - 00:44:24 - J.G Bijl
  00:44:24 - 00:44:25 - W.J.B.M. Rosbenders
  00:44:27 - 00:44:40 - J.G Bijl
  00:44:40 - 00:44:51 - S.D. van den Heuvel
  00:44:51 - 00:45:01 - J.G Bijl
  00:45:01 - 00:45:24 - F.B. Wilschut
  00:45:24 - 00:45:26 - J.G Bijl
  00:45:26 - 00:45:42 - J. Streefkerk
  00:45:43 - 00:45:53 - J.G Bijl
  00:46:47 - 00:48:07 - J.G Bijl
 21. 4.b.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (3), Fractie GBLV (6), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement GBLV ventilatie-installatie volgens RIVM-norm ID 233
 22. 4.b.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (3), Fractie GBLV (6), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement GBLV Aanpassen criteria voor vaststellen van een voorziening ID 234
 23. 4.c

  Het raadsvoorstel vaststellen Verordening sociale en middeldure woningbouw een bespreekstuk. De te bespreken onderwerpen zijn meerdere moties en/of amendementen. CDA en SP overwegen een amendement in te dienen en CDA ook één of twee moties. Groen Links heeft aangekondigd mogelijk met een motie te komen inzake woningbouw.


  De gemeente heeft voor vastgoedeigenaren die plannen hebben om woningen te bouwen in onze gemeente een nieuwe Verordening opgesteld. Met de nieuwe Verordening wil de gemeente ervoor zorgen dat er meer sociale huurwoningen en middeldure huur- en koopwoningen in Leidschendam-Voorburg bij komen. De nieuwe Verordening gaat per 1 juli 2022 in en heet voluit de ‘Verordening sociale en middeldure woningbouw Leidschendam-Voorburg 2022’. De Verordening vervangt de huidige Verordening uit 2020.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (3), Fractie GBLV (6), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  1. De Verordening sociale en middeldure woningbouw Leidschendam-Voorburg 2022 vast te stellen en op 1 juli 2022 in werking te laten treden.
  2. De Verordening sociale en middeldure woningbouw Leidschendam-Voorburg 2020 gelijktijdig per 1 juli 2022 in te trekken.

  00:47:28 - 00:48:07 - J.G Bijl
  00:48:07 - 00:50:24 - R. van Duffelen
  00:50:24 - 00:50:37 - J.G Bijl
  00:50:37 - 00:52:32 - E.R. van der Schaft
  00:52:34 - 00:52:47 - J.G Bijl
  00:52:47 - 00:56:35 - J.M. van Wissen
  00:56:35 - 00:56:53 - J.G Bijl
  00:56:53 - 00:58:55 - N.A. van Weers
  00:58:55 - 00:59:07 - J.G Bijl
  00:59:07 - 01:01:48 - A.J.M. Hielkema
  01:01:48 - 01:02:07 - J.G Bijl
  01:02:07 - 01:03:24 - O. Heil
  01:03:24 - 01:03:25 - J. Streefkerk
  01:03:25 - 01:03:28 - O. Heil
  01:03:28 - 01:03:29 - J. Streefkerk
  01:03:29 - 01:03:30 - O. Heil
  01:03:30 - 01:03:32 - J.G Bijl
  01:03:32 - 01:03:58 - J. Streefkerk
  01:03:58 - 01:04:01 - J.G Bijl
  01:04:01 - 01:05:01 - O. Heil
  01:05:01 - 01:05:04 - J. Streefkerk
  01:05:04 - 01:05:06 - J.G Bijl
  01:05:06 - 01:05:16 - J. Streefkerk
  01:05:16 - 01:05:18 - J.G Bijl
  01:05:18 - 01:05:44 - O. Heil
  01:05:44 - 01:05:50 - J.G Bijl
  01:05:50 - 01:06:17 - J. Streefkerk
  01:06:17 - 01:06:18 - O. Heil
  01:06:18 - 01:06:20 - J.G Bijl
  01:06:20 - 01:06:49 - O. Heil
  01:06:49 - 01:06:51 - J.G Bijl
  01:06:51 - 01:08:12 - O. Heil
  01:08:12 - 01:08:20 - J.G Bijl
  01:08:20 - 01:09:15 - F.B. Wilschut
  01:09:15 - 01:09:20 - J.G Bijl
  01:09:20 - 01:09:30 - J. Streefkerk
  01:09:30 - 01:09:37 - J.G Bijl
  01:09:37 - 01:11:45 - J. Streefkerk
  01:11:45 - 01:12:18 - J.G Bijl
  01:12:18 - 01:12:54 - J.G Bijl
  01:12:54 - 01:16:03 - J.W. Rouwendal
  01:16:03 - 01:16:08 - F.B. Wilschut
  01:16:08 - 01:16:20 - J.G Bijl
  01:16:20 - 01:16:35 - J.W. Rouwendal
  01:16:35 - 01:16:51 - J.G Bijl
  01:16:51 - 01:16:53 - J.W. Rouwendal
  01:16:53 - 01:16:55 - J.G Bijl
  01:16:55 - 01:17:32 - E.R. van der Schaft
 24. 4.c.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (3), Fractie GBLV (6), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement CDA verplichte aandeel sociale huurwoningen en middeldure huur- en koopwoningen ID 230
  01:17:24 - 01:17:32 - E.R. van der Schaft
  01:17:32 - 01:17:39 - J.G Bijl
  01:17:39 - 01:17:43 - E.R. van der Schaft
  01:17:43 - 01:17:44 - O. Heil
  01:17:44 - 01:17:51 - J.G Bijl
  01:17:51 - 01:17:54 - O. Heil
  01:17:54 - 01:17:55 - J.G Bijl
  01:17:55 - 01:18:06 - J.W. Rouwendal
  01:18:06 - 01:18:09 - N.A. van Weers
  01:18:09 - 01:18:10 - O. Heil
  01:18:11 - 01:18:16 - J.G Bijl
  01:18:16 - 01:18:18 - E.R. van der Schaft
  01:18:18 - 01:18:30 - O. Heil
  01:18:30 - 01:18:38 - E.R. van der Schaft
  01:18:38 - 01:18:49 - O. Heil
  01:18:49 - 01:19:04 - J.G Bijl
  01:19:04 - 01:19:05 - O. Heil
  01:19:05 - 01:19:30 - N.A. van Weers
  01:19:30 - 01:19:32 - J.G Bijl
  01:19:32 - 01:19:56 - O. Heil
  01:19:56 - 01:19:58 - J.G Bijl
  01:19:58 - 01:23:27 - J.W. Rouwendal
  01:23:27 - 01:23:29 - R. van Duffelen
  01:23:29 - 01:23:30 - J.W. Rouwendal
  01:23:30 - 01:23:31 - J.G Bijl
  01:23:31 - 01:23:39 - R. van Duffelen
  01:23:39 - 01:25:02 - J.W. Rouwendal
  01:25:02 - 01:25:07 - J.G Bijl
  01:25:07 - 01:25:27 - F.B. Wilschut
  01:25:27 - 01:25:53 - J.W. Rouwendal
  01:25:53 - 01:26:11 - J.G Bijl
  01:26:11 - 01:26:12 - J.M. van Wissen
  01:26:12 - 01:26:14 - F.B. Wilschut
  01:26:14 - 01:26:16 - J.M. van Wissen
  01:26:16 - 01:26:22 - F.B. Wilschut
  01:26:22 - 01:26:30 - J.M. van Wissen
  01:31:34 - 01:33:09 - J.G Bijl
  01:33:09 - 01:34:02 - R. van Duffelen
  01:34:02 - 01:34:12 - O. Heil
  01:34:12 - 01:34:20 - J.G Bijl
  01:34:20 - 01:34:49 - O. Heil
  01:34:49 - 01:34:54 - J.G Bijl
  01:34:54 - 01:34:55 - J.G Bijl
  01:34:55 - 01:35:34 - R. van Duffelen
  01:35:34 - 01:35:40 - J.G Bijl
  01:35:40 - 01:37:25 - E.R. van der Schaft
  01:37:25 - 01:37:32 - J.G Bijl
  01:37:32 - 01:38:57 - J.M. van Wissen
  01:38:57 - 01:39:02 - J.G Bijl
  01:39:02 - 01:40:01 - N.A. van Weers
  01:40:03 - 01:40:08 - J.G Bijl
  01:40:09 - 01:41:06 - A.J.M. Hielkema
  01:41:06 - 01:41:13 - J.G Bijl
  01:41:13 - 01:41:41 - O. Heil
  01:41:42 - 01:41:46 - J.G Bijl
  01:41:47 - 01:42:52 - F.B. Wilschut
  01:42:54 - 01:42:58 - J.G Bijl
  01:42:58 - 01:45:30 - J. Streefkerk
  01:45:30 - 01:45:44 - J.G Bijl
  01:45:46 - 01:47:41 - J.W. Rouwendal
  01:47:41 - 01:51:07 - J.G Bijl
  01:51:14 - 01:51:51 - J.G Bijl
  01:52:02 - 01:54:02 - J.G Bijl
  01:54:02 - 01:54:05 - B.B.M. Bremer
  01:54:05 - 01:54:07 - J.G Bijl
  01:54:07 - 01:54:13 - B.B.M. Bremer
  01:54:13 - 01:54:20 - J.G Bijl
  01:54:20 - 01:54:23 - J. Streefkerk
  01:54:23 - 01:54:24 - J.G Bijl
  01:54:24 - 01:54:25 - R. van Duffelen
  01:54:25 - 01:54:26 - J. Streefkerk
  01:54:26 - 01:54:45 - R. van Duffelen
  01:54:45 - 01:54:55 - J.G Bijl
  01:54:55 - 01:55:21 - O. Heil
  01:55:21 - 01:55:33 - J.G Bijl
  01:55:33 - 01:55:37 - O. Heil
  01:55:37 - 01:55:51 - J.G Bijl
  01:56:04 - 01:57:03 - J.G Bijl
  01:57:14 - 01:57:55 - J.G Bijl
  01:57:55 - 01:59:14 - F.B. Wilschut
  01:59:15 - 01:59:20 - J.G Bijl
  01:59:20 - 01:59:59 - E.R. van der Schaft
  01:59:59 - 02:00:03 - J.G Bijl
  02:00:03 - 02:00:29 - N.A. van Weers
  02:00:29 - 02:00:32 - J.G Bijl
  02:00:32 - 02:00:41 - R. van Duffelen
  02:00:41 - 02:00:44 - J.G Bijl
  02:00:44 - 02:00:48 - J. Streefkerk
  02:00:48 - 02:00:50 - J.G Bijl
  02:00:52 - 02:01:07 - J.G Bijl
  02:01:17 - 02:02:46 - J.G Bijl
  02:02:46 - 02:02:56 - J.G Bijl
  02:02:56 - 02:03:07 - S.D. van den Heuvel
  02:03:10 - 02:03:18 - J.W. Rouwendal
  02:03:18 - 02:03:19 - S.D. van den Heuvel
  02:03:19 - 02:03:22 - J.G Bijl
  02:03:22 - 02:03:40 - S.D. van den Heuvel
  02:03:43 - 02:04:31 - J.W. Rouwendal
  02:04:31 - 02:04:36 - J.G Bijl
  02:04:36 - 02:05:08 - S.D. van den Heuvel
  02:05:08 - 02:05:10 - J.G Bijl
  02:05:11 - 02:05:36 - A.J.M. Hielkema
  02:05:36 - 02:05:38 - J.G Bijl
  02:05:40 - 02:06:25 - J.W. Rouwendal
  02:06:25 - 02:06:30 - J.G Bijl
  02:06:30 - 02:06:58 - S.D. van den Heuvel
  02:06:58 - 02:07:00 - J.G Bijl
  02:07:00 - 02:07:01 - J. Streefkerk
  02:07:01 - 02:07:02 - J.G Bijl
  02:07:02 - 02:07:50 - J. Streefkerk
  02:07:52 - 02:08:10 - J.G Bijl
  02:08:10 - 02:08:17 - S.D. van den Heuvel
  02:08:17 - 02:08:35 - J.G Bijl
  02:08:35 - 02:08:52 - F.B. Wilschut
  02:08:52 - 02:09:10 - J.G Bijl
  02:09:10 - 02:09:44 - B.B.M. Bremer
  02:09:44 - 02:09:47 - J.G Bijl
  02:09:48 - 02:10:09 - E.R. van der Schaft
  02:10:09 - 02:10:10 - F.B. Wilschut
  02:10:10 - 02:10:13 - J.G Bijl
  02:10:13 - 02:10:28 - F.B. Wilschut
  02:10:28 - 02:10:47 - J.G Bijl
  02:10:47 - 02:10:49 - E.J. Muller
  02:10:49 - 02:10:51 - J.G Bijl
  02:10:51 - 02:11:01 - A.J.M. Hielkema
  02:11:01 - 02:11:04 - J.W. Rouwendal
  02:11:04 - 02:11:50 - J.G Bijl
  02:12:00 - 02:17:20 - J.G. Bijl
 25. 4.c.2

  Stemuitslag

  voor 39%
  tegen 61%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie D66 (3), Fractie GBLV (6), Fractie VVD (8)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement SP bevoegdheid tot afwijking van de minimale gebruiksoppervlakte ID 231
 26. 4.c.3

  Stemuitslag

  voor 36%
  tegen 64%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (3), Fractie GBLV (6), Fractie VVD (8)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement SP bijdrage Vereveningsfonds sociale woningbouw ID 232
 27. 4.c.4

  Stemuitslag

  voor 36%
  tegen 64%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (3), Fractie GBLV (6), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA inperking afbakeningslijst verordening sociale en middeldure woningbouw ID 675
 28. 4.c.5

  Stemuitslag

  voor 34%
  tegen 66%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie GBLV (1), Fractie GroenLinks (4), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie D66 (4), Fractie GBLV (5), Fractie PvdA (2), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA SP Voorrang inwoners bij toewijzing sociale huurwoning ID 676
 29. 4.c.6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (6), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (2), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie SP Mogelijkheden voor de oprichting van woon coöperaties ID 677
 30. 4.d

  De fracties CU, SP, GL, CDA, en PvdA komen met een motie vreemd aan de orde van de dag

  Moties

  Onderwerp
  Motie ChristenUnie SP GL CDA PvdA Geen kans voor gokreclames ID 674

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Motie geen kans voor gokreclames
 31. 5

  02:12:18 - 02:17:20 - J.G. Bijl
  02:21:51 - 02:24:07 - J.G. Bijl
  02:24:14 - 02:26:40 - J.W. Rouwendal
  02:26:40 - 02:27:51 - J.G. Bijl