Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 27 september 2022

19:30 - 20:30
Locatie

Raadzaal, Huize Swaensteyn

Voorzitter
Dhr. J. Brokke
Start
dinsdag 27 september 2022 19:12
Eind
dinsdag 27 september 2022 22:56
Toelichting

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 27 september 2022 om 12:00 uur.


Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
- 2g Raadsvoorstel: Vaststellen vergaderschema gemeenteraad 2023.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a.1
  In Memoriam de heer Bos. - 19:40
 2. 1.b

  Conform artikel 35 Reglement van orde (RvO) van de raad Leidschendam-Voorburg van 11 mei 2021 kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht burgers indien een onderwerp niet in een commissievergadering is geagendeerd maar rechtstreeks in de raadsvergadering wordt behandeld. Uitgezonderd zijn raadsvoorstellen met betrekking tot de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS), afgedane toezeggingen, afgedane moties en benoemingen.


  - 2g Raadsvoorstel: Vaststellen vergaderschema gemeenteraad 2023.

 3. 1.c
  Vragenuur. - 20:15
 4. 2

  00:11:39 - 00:13:57 - S.R. Paltansing
 5. 2.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (5), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)
 6. 2.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (5), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)
  00:11:40 - 00:13:57 - S.R. Paltansing
 7. 2.c

  In de Commissie Omgeving van 13 september 2022 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.


  Op 20 april 2022 is door het college een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het planologisch mogelijk maken van 3 woongebouwen met 123 appartementen op de Triadome locatie in Leidschendam. Omdat het woningbouwplan in strijd is met het bestemmingsplan kan alleen door middel van een uitgebreide procedure met een projectafwijkingsbesluit medewerking aan het plan worden verleend. Voordat het college dit projectafwijkingsbesluit kan nemen, moet de gemeenteraad een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen afgeven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (5), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  - Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het planologisch mogelijk maken van drie woongebouwen (123 appartementen) met parkeervoorzieningen, in- en uitrit, bijbehorende bouwwerken, bouwwerken geen bouwwerk zijnde en aanlegwerkzaamheden dan wel gebruik op het perceel kadastraal bekend gemeente Veur, sectie: B, nummer 9131, plaatselijk gemerkt Dokter van der Stamstraat 4 t/m 4h in Leidschendam (de Triadome locatie in Klein Plaspoelpolder);
  - De ontwerp verklaring van geen bedenkingen als definitief aan te merken, indien blijkt dat tegen dit besluit al dan niet zienswijzen zijn ingediend en de besluitvorming op deze zienswijzen aan het college van burgemeester en wethouders te delegeren.

  00:11:44 - 00:13:57 - S.R. Paltansing
  00:13:57 - 00:14:09 - I.M. Feld
 8. 2.d

  In de Commissie Omgeving van 13 september 2022 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.


  Een gedeelte van de kademuur bij de passantenhaven aan de Oude Haven en naast de Kerkbrug moet worden vervangen. Dit blijkt uit recent onderzoek. De raad wordt gevraagd hiervoor de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (5), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  1. Het beschikbaar stellen van een nieuw krediet Vervangen kademuur Oude Haven van € 860.000, met een afschrijvingstermijn van 60 jaar
  2. De hieruit voortvloeiende kapitaalslasten van € 20.000 per jaar vanaf 2024 te verwerken in de meerjarenbegroting 2023
  3. Begrotingswijziging 21 vast te stellen

 9. 2.e

  In de Commissie Omgeving van 13 september 2022 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (5), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  De Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen Leidschendam-Voorburg 2022 vast te stellen.

 10. 2.f

  In de Commissie Omgeving van 13 september 2022 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.


  De op deze locatie gelegen (woon)boerderij is in het vigerende bestemmingsplan wegbestemd om een nieuwe watergang ten behoeve van de Nieuwe Driemanspolder aan te leggen. De aanwezige bebouwing zou daarvoor moeten wijken. Later zijn de inrichtingsplannen voor de Nieuwe Driemanspolder gewijzigd, zodat de boerderij gespaard kon worden en het wegbestemmen van de bebouwing op het perceel achteraf gezien onnodig is geweest.


  Dit bestemmingsplan ziet derhalve op het positief bestemmen van een bestaande woning met een aangebouwde c.q. geïntegreerde ondergeschikte tweede wooneenheid en het verkleinen van een paardenbak, aan Klaverblad 7 – 9 te Leidschendam (voorheen: Meer- en Geerweg 14).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (5), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  - het bestemmingsplan ‘Klaverblad 7 – 9’ met IDN-nummer NL.IMRO.1916. Klaverblad7en9-VG01 vast te stellen;
  - geen exploitatieplan vast te stellen.

 11. 2.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (5), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  Het vergaderschema gemeenteraad 2023 vast te stellen.

 12. 2.h

  Periodiek stuurt het college een geactualiseerd overzicht van de nog openstaande moties naar de raad met het verzoek aan de raad om inmiddels afgedane moties ook formeel af te doen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (5), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  De door het college als afgedaan aangegeven moties als afgedaan te beschouwen.

 13. 2.i

  De toezeggingen die door het college aan de raad zijn gedaan worden periodiek doorgelopen en tekstueel geactualiseerd. Op grond hiervan wordt een deel van de toezeggingen ter afdoening voorgelegd aan de raad. Van de overige toezeggingen wordt aangegeven wanneer afdoening wordt verwacht.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (5), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  de door het college als afgedaan aangegeven toezeggingen als afgedaan te beschouwen

 14. 3

  00:16:44 - 00:17:47 - J.J. Koster
  00:17:49 - 00:18:09 - S.G.D. Kok
  00:18:09 - 00:18:20 - S.G.D. Kok
  00:18:20 - 00:18:46 - S.G.D. Kok
  00:18:47 - 00:19:16 - S.G.D. Kok
  00:19:45 - 00:23:09 - Ph van Veller
  00:23:09 - 00:23:17 - M. Mathlouti
  00:23:17 - 00:23:20 - N.A. van Weers
  00:23:20 - 00:24:00 - N.A. van Weers
  00:24:26 - 00:28:30 - J.J. Koster
  00:28:30 - 00:31:21 - S.G.D. Kok
  00:31:34 - 00:33:02 - I.M. Feld
  00:33:02 - 00:33:06 - O. Heil
  00:33:06 - 00:33:25 - O. Heil
  00:33:26 - 00:34:51 - I.M. Feld
  00:34:56 - 00:36:56 - C.P. Elenbaas
  00:36:56 - 00:37:02 - C.P. Elenbaas
  00:37:02 - 00:37:03 - C.P. Elenbaas
  00:37:03 - 00:38:28 - E.R. van der Schaft
  00:38:32 - 00:40:12 - F.B. Wilschut
  00:40:12 - 00:40:19 - O. Heil
  00:40:19 - 00:41:07 - O. Heil
  00:41:08 - 00:42:22 - F.B. Wilschut
  00:42:26 - 00:43:23 - M. Mathlouti
  00:43:23 - 00:43:27 - F.B. Wilschut
  00:43:27 - 00:43:50 - F.B. Wilschut
  00:43:50 - 00:43:52 - M. Mathlouti
  00:43:52 - 00:43:59 - M. Mathlouti
  00:43:59 - 00:44:17 - M. Mathlouti
  00:44:17 - 00:44:50 - C.P. Elenbaas
  00:44:51 - 00:45:39 - M. Mathlouti
  00:45:40 - 00:45:47 - C.P. Elenbaas
  00:45:48 - 00:46:32 - S.G.D. Kok
  00:46:32 - 00:46:38 - M. Mathlouti
  00:46:38 - 00:46:57 - S.G.D. Kok
  00:46:57 - 00:47:00 - M. Mathlouti
  00:47:00 - 00:47:29 - M. Mathlouti
  00:47:29 - 00:48:00 - E.R. van der Schaft
  00:48:01 - 00:48:04 - M. Mathlouti
  00:48:04 - 00:48:15 - M. Mathlouti
  00:48:16 - 00:48:27 - E.R. van der Schaft
  00:48:27 - 00:48:28 - M. Mathlouti
  00:48:28 - 00:48:32 - E.R. van der Schaft
  00:48:33 - 00:48:34 - M. Mathlouti
  00:48:34 - 00:48:46 - M. Mathlouti
  00:48:48 - 00:49:20 - E.R. van der Schaft
  00:49:20 - 00:49:21 - E.R. van der Schaft
  00:49:22 - 00:49:47 - M. Mathlouti
  00:49:52 - 00:50:25 - C.P. Elenbaas
  00:50:28 - 00:51:17 - M. Mathlouti
  00:51:17 - 00:51:23 - F.B. Wilschut
  00:51:23 - 00:51:57 - F.B. Wilschut
  00:51:57 - 00:52:16 - F.B. Wilschut
  00:52:17 - 00:52:51 - M. Mathlouti
  00:52:51 - 00:54:38 - M.J.R. Hartsinck
  00:54:38 - 00:54:42 - F.B. Wilschut
  00:54:42 - 00:55:06 - F.B. Wilschut
  00:55:06 - 00:55:36 - M.J.R. Hartsinck
  00:55:36 - 00:55:52 - C.P. Elenbaas
  00:55:52 - 00:55:54 - M.J.R. Hartsinck
  00:55:54 - 00:57:10 - M.J.R. Hartsinck
  00:57:11 - 00:57:47 - J.J. Koster
  00:57:47 - 00:58:29 - M.J.R. Hartsinck
  00:58:34 - 00:59:21 - J.J. Koster
  00:59:21 - 00:59:48 - M.J.R. Hartsinck
  00:59:50 - 00:59:51 - I.M. Feld
  00:59:51 - 01:00:34 - I.M. Feld
  01:00:38 - 01:01:19 - M.J.R. Hartsinck
  01:01:36 - 01:02:35 - E.R. van der Schaft
  01:02:38 - 01:03:27 - J.J. Koster
 15. 4

  01:03:07 - 01:03:27 - J.J. Koster
  01:05:26 - 01:06:14 - M.J.R. Hartsinck
  01:06:20 - 01:06:43 - O. Heil
  01:06:43 - 01:06:47 - F.B. Wilschut
  01:06:47 - 01:07:01 - F.B. Wilschut
  01:07:01 - 01:07:02 - O. Heil
  01:07:02 - 01:07:27 - O. Heil
  01:07:27 - 01:07:48 - C.P. Elenbaas
  01:07:48 - 01:08:40 - C.P. Elenbaas
  01:08:40 - 01:08:42 - C.P. Elenbaas
  01:08:42 - 01:08:51 - C.P. Elenbaas
  01:08:51 - 01:10:33 - O. Heil
  01:10:33 - 01:11:24 - I.M. Feld
  01:11:24 - 01:11:25 - O. Heil
  01:11:25 - 01:11:51 - O. Heil
  01:11:51 - 01:12:06 - F.B. Wilschut
  01:12:06 - 01:12:15 - F.B. Wilschut
  01:12:15 - 01:12:16 - O. Heil
  01:12:16 - 01:12:58 - O. Heil
  01:12:58 - 01:12:59 - O. Heil
  01:12:59 - 01:13:40 - S.G.D. Kok
  01:13:40 - 01:13:41 - O. Heil
  01:13:41 - 01:13:43 - O. Heil
  01:13:43 - 01:16:47 - O. Heil
  01:16:47 - 01:16:48 - O. Heil
  01:16:48 - 01:18:07 - C.P. Elenbaas
  01:18:07 - 01:18:16 - F.B. Wilschut
  01:18:16 - 01:18:35 - F.B. Wilschut
  01:18:35 - 01:18:41 - O. Heil
  01:18:41 - 01:19:36 - O. Heil
  01:19:36 - 01:19:56 - F.B. Wilschut
  01:19:56 - 01:19:57 - O. Heil
  01:19:57 - 01:20:19 - O. Heil
  01:20:19 - 01:20:36 - F.B. Wilschut
  01:20:36 - 01:21:47 - O. Heil
  01:22:18 - 01:23:05 - Ph van Veller
  01:23:05 - 01:23:11 - J.J. Koster
  01:23:11 - 01:23:12 - Ph van Veller
  01:23:12 - 01:23:38 - J.J. Koster
  01:23:38 - 01:28:20 - Ph van Veller
  01:28:20 - 01:28:23 - C.P. Elenbaas
  01:28:23 - 01:29:40 - C.P. Elenbaas
  01:29:40 - 01:31:29 - Ph van Veller
  01:31:29 - 01:31:39 - F.B. Wilschut
  01:31:39 - 01:31:47 - F.B. Wilschut
  01:31:47 - 01:35:00 - Ph van Veller
  01:35:00 - 01:35:26 - N.A. van Weers
  01:35:26 - 01:35:38 - Ph van Veller
  01:35:38 - 01:35:41 - O. Heil
  01:35:41 - 01:36:10 - O. Heil
  01:36:10 - 01:36:36 - Ph van Veller
  01:36:36 - 01:36:37 - Ph van Veller
  01:36:37 - 01:37:13 - J.J. Koster
  01:37:13 - 01:37:18 - Ph van Veller
  01:37:18 - 01:40:43 - Ph van Veller
  01:40:43 - 01:41:11 - Ph van Veller
  01:41:11 - 01:41:36 - I.M. Feld
  01:41:36 - 01:42:04 - Ph van Veller
  01:42:04 - 01:42:05 - Ph van Veller
  01:42:05 - 01:42:46 - F.B. Wilschut
  01:42:46 - 01:42:47 - Ph van Veller
  01:42:47 - 01:44:02 - Ph van Veller
  01:44:02 - 01:44:29 - E.R. van der Schaft
  01:44:29 - 01:44:31 - Ph van Veller
  01:44:31 - 01:45:01 - Ph van Veller
  01:45:01 - 01:45:12 - Ph van Veller
  01:45:12 - 01:45:33 - Ph van Veller
  01:45:33 - 01:45:52 - Ph van Veller
  01:45:52 - 01:46:06 - F.B. Wilschut
  01:58:51 - 01:58:57 - F.B. Wilschut
  01:59:18 - 01:59:31 - F.B. Wilschut
  01:59:31 - 02:00:45 - S.G.D. Kok
  02:00:45 - 02:01:20 - S.G.D. Kok
  02:01:22 - 02:02:44 - J.J. Koster
  02:02:44 - 02:04:00 - I.M. Feld
  02:04:03 - 02:04:04 - C.P. Elenbaas
  02:04:04 - 02:04:18 - O. Heil
  02:04:18 - 02:04:19 - O. Heil
  02:04:19 - 02:04:22 - E.R. van der Schaft
  02:04:22 - 02:04:25 - O. Heil
  02:04:25 - 02:04:54 - O. Heil
  02:04:55 - 02:05:26 - I.M. Feld
  02:05:30 - 02:06:09 - E.R. van der Schaft
  02:06:12 - 02:06:21 - M. Mathlouti
  02:06:22 - 02:07:07 - M.J.R. Hartsinck
  02:07:07 - 02:07:57 - O. Heil
  02:08:19 - 02:09:04 - Ph van Veller
  02:09:04 - 02:09:09 - I.M. Feld
  02:09:09 - 02:09:22 - I.M. Feld
  02:09:22 - 02:09:25 - Ph van Veller
  02:09:25 - 02:09:45 - Ph van Veller
  02:09:45 - 02:09:46 - I.M. Feld
  02:09:47 - 02:10:03 - I.M. Feld
  02:10:03 - 02:10:06 - S.G.D. Kok
 16. 4.a.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (5), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie vreemd aan de orde van de dag, CDA PvdA GL CU SP D66 uitsluiting studenten energietoeslag (ID 682)
 17. 4.a.2

  Moties

  Onderwerp
  Motie vreemd aan de orde van de dag, PvdA CU GL SP Plan van aanpak voorkomen (energie)armoede (ID 683)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Plan van aanpak voorkomen (energie)armoede
 18. 4.a.3

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  Fractie ChristenUnie (1), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie CDA (3), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (5), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie vreemd aan de orde van de dag, PvdA CU GL SP Wacht niet op de winter met aanpak energiearmoede (ID684)
 19. 5
  Sluiting. - 20:30