Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 10 mei 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal, Huize Swaensteyn

Voorzitter
J.G. Bijl
Start
dinsdag 10 mei 2022 23:14
Eind
dinsdag 10 mei 2022 23:15
Toelichting

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 10 mei 2022 om 12:00 uur.


Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
- 2.f (Raadsvoorstel: Bekrachtigen geheimhouding grondexploitaties (bijlagen MPG 2022 - 1e herziening).
- 2.j (Raadsvoorstel: Vaststellen zienswijze op Ontwerpbegrotingswijzigingen 2022 en Ontwerpbegroting 2023 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden).

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Burgerinitiatief Tiny Houses
 2. 1.b

  In de raad van 29 maart jl. heeft de 'oude' gemeenteraad de geloofsbrieven onderzocht van de 'nieuw' gekozen raadsleden en is een besluit genomen inzake de toelating.
  Mevrouw Van Weers (GroenLinks) en de heer Visser (CDA) konden in de raad van 30 maart jl. niet aanwezig zijn om te worden geïnstalleerd.
  De installatie vindt vandaag plaats.

 3. 1.c

  De raad benoemt een geloofsbrievencommissie bestaande uit drie raadsleden (artikel 4, lid 1 Reglement van Orde van de raad Leidschendam-Voorburg 2021).
  De geloofsbrievencommissie wordt verzocht onderzoek te doen naar de benoeming van de commissieleden, niet zijnde raadsleden, en of zij voldoen aan de vereisten van artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies Leidschendam-Voorburg 2021.
  Zie agendapunt 1.d (installatie van de heer Steutel (GBLV) en de heer Koster (CDA) als commissielid, niet zijnde raadslid.

  Voorgesteld besluit

  te benoemen als lid van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven:
  - De heer J. Brokke
  - De heer Th.J. Visser
  - De heer J.M. Van Wissen

 4. 1.d.1

  De raad wordt voorgesteld de heer Steutel (GBLV) en de heer Koster (CDA) te benoemen als commissielid, niet zijnde raadslid. Na de benoeming volgt de installatie.

 5. 1.d.2

 6. 1.e

 7. 1.f

  Conform artikel 35 Reglement van orde (RvO) van de raad Leidschendam-Voorburg van 11 mei 2021 kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht burgers indien een onderwerp niet in een commissievergadering is geagendeerd maar rechtstreeks in de raadsvergadering wordt behandeld. Uitgezonderd zijn raadsvoorstellen met betrekking tot de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS), afgedane toezeggingen, afgedane moties en benoemingen.


  Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
  - 2.f (Raadsvoorstel: Bekrachtigen geheimhouding grondexploitaties (bijlagen MPG 2022 - 1e herziening).
  - 2.j (Raadsvoorstel: Vaststellen zienswijze op Ontwerpbegrotingswijzigingen 2022 en Ontwerpbegroting 2023 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden).

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Spreekrecht burgers
 8. 1.g
  Vragenuur. - 20:30
 9. 2
  HAMERSTUKKEN - 20:45
 10. 2.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)
 11. 2.b

  Voorgesteld besluit:


  - de Lijst van Ingekomen Stukken van 18 februari t/m 6 mei 2022 en de wijze van afdoening vast te stellen.
  - de schriftelijke vragen en/of de beantwoording van schriftelijke vragen van 18 februari t/m 6 mei 2022 en de wijze van afdoening vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)
 12. 2.c

  Middels het raadsvoorstel wordt de voortgang van het afdoen van toezeggingen van het college aan de raad aan de raad voorgelegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  de door het college als afgedaan aangegeven toezeggingen als afgedaan te beschouwen.

 13. 2.d.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)
 14. 2.d.2

  De leden zijn nog niet bekend en worden op een later moment ingevuld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  vast te stellen het instellingsbesluit commissie integriteit gemeente Leidschendam-Voorburg.

 15. 2.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  Het aangepaste vergaderschema gemeenteraad 2022 vast te stellen.

 16. 2.f

  Dit voorstel is nodig om de geheimhouding op de grondexploitaties van de 1e herziening van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2022 te laten bekrachtigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  het collegebesluit, om (voorlopige) geheimhouding op te leggen op de drie bijlagen bij de rapportage “MPG 2022 1e herziening” (te weten; Rapportage 1e herziening grondexploitatie 2022 - Klein Plaspoelpolder, Rapportage 1e herziening grondexploitatie 2022 - Vlietvoorde en de Rapportage 1e herziening grondexploitatie 2022 - Rijnlandlaan), behorende bij raadsvoorstel 2485 Vaststellen rapportage ”MPG 2022 1e herziening”, te bekrachtigen.

 17. 2.g

  In de commissie Omgeving is geconcludeerd om het college te verzoeken om zijn wensen en bedenkingen op het burgerinitiatief Leefbaarheidstoets te geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  - Het burgerinitiatief ontvankelijk te verklaren;
  - Het college te verzoeken om zijn wensen en bedenkingen te geven op het burgerinitiatief;

 18. 2.h

  In de Commissie Omgeving van 19 april 2022 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.


  De notitie Duurzaam Bouwen bevat de visie van de gemeente Leidschendam-Voorburg op de verduurzaming van de gebouwde omgeving en geeft richting aan het beleid voor de komende jaren. Het beleid vult de ruimte in die er is tussen wat wettelijk kan worden afgedwongen (zoals Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) en Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)) en wat de gemeente beleidsmatig wil bereiken (CO2-neutrale en circulaire gebouwde omgeving). Het bevat concrete doelstellingen voor nieuwe gebiedsontwikkelingen en nieuwe gebouwen, maar biedt ook concrete handvatten en koppelkansen voor een integrale verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  Het eindverslag van de inspraak op de notitie Duurzaam Bouwen en de notitie Duurzaam Bouwen vast te stellen.

 19. 2.i

  In de Commissie Omgeving van 19 april 2022 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen als hamerstuk.


  Als gevolg van corona blijkt uit meerdere waarnemingen ter plekke dat het gebruik van het park Vreugd & Rust aanzienlijk is toegenomen als uitloopgebied. Wandelen en recreëren dragen bij aan mentale ontspanning en daarmee aan het welzijn van de inwoners van de gemeente. Het parkherstel ondersteunt hierin door het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Hierdoor levert het park in de toekomst meer toegevoegde waarde doordat het geschikt gemaakt wordt voor intensiever gebruik zoals tijdens de coronaperiode het geval was. Met de aanvullende financiering van € 144.000 wordt op deze manier invulling gegeven aan een belangrijk doel van het coronaherstelbeleid.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  1. Een bedrag van € 144.000 beschikbaar te stellen voor het parkherstel en de herontwikkeling van park Vreugd & Rust en dit te dekken uit de  bestemmingsreserve Herstelbeleid.
  2. Begrotingswijziging 13 vast te stellen

 20. 2.j

  Het college stelt de raad voor de zienswijze op de ontwerpbegrotingswijzigingen 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de GR GGD VT Haaglanden vast te stellen, conform artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling en de zienswijzebrief te verzenden naar het Dagelijks Bestuur van de GR GGD VT Haaglanden.


  De fracties worden middels een schriftelijke ronde in de gelegenheid gesteld te reageren op de concept- zienswijzebrief.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  1. De zienswijze op de ontwerpbegrotingswijzigingen 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de GR GGD VT Haaglanden vast te stellen, conform artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling.
  2. De zienswijzebrief te verzenden naar het Dagelijks Bestuur van de GR GGD VT Haaglanden.

 21. 2.k

  In de Commissie Samenleving van 20 april 2022 is geconcludeerd dat een aantal fracties het raadsvoorstel nog mee terug nemen naar de fracties. Een meerderheid van de fracties heeft in de commissie aangegeven dat het als hamerstuk kan worden geagendeerd en dat men tegen het voorstel zal stemmen


  Compensatie aan buitenreclamebedrijven past niet in het afwegingskader dat door het college is opgesteld voor het coronabudget. Als gevolg hiervan is dit een besluit dat door de raad moet worden genomen.

  Stemuitslag

  tegen 100%
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  • In te stemmen met een compensatie voor gederfde inkomsten 2020 /2021 uit buitenreclame van € 47.250 aan JCDecaux en dit bedrag te onttrekken uit de bestemmingsreserve Corona;
  • In te stemmen met een compensatie voor gederfde inkomsten 2020 /2021 uit buitenreclame van € 50.188 aan ESH Media en dit bedrag te onttrekken uit de bestemmingsreserve Corona;
  • Begrotingswijziging 012-2022 vast te stellen.

 22. 2.l

  Door het vertrek van mevrouw S. Morassi-Nauts per 1 maart 2022 is een vacature ontstaan binnen de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg (hierna: RKC). De raad van de gemeente Wassenaar heeft mevrouw A.C. de Jong voorgedragen als nieuw lid van de RKC per 6 juli 2022. De raden van de vier gemeenten moeten haar benoemen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  1. Mevrouw A.C. de Jong, geboren op 13 augustus 1981, per 6 juli 2022 te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg,
  eindigend op 6 juli 2026, onder voorbehoud van gelijkluidende besluitvorming door de raden van Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar.
  2. Mevrouw S. Morassi-Nauts te bedanken voor haar inzet als lid van de rekenkamercommissie.

 23. 3

  00:54:11 - 00:55:26 - F.J. Kist
 24. 3.a

  In de Commissie Samenleving van 20 april 2022 is geconcludeerd het raadsvoorstel te agenderen voor een 10-minutendebat. De voorzitter heeft voorgesteld, gelet op de discussie en het aantal aangekondigde moties, meer tijd dan 10-minuten in te plannen. De fracties CDA en PvdA beraden zich op een motie. Wethouder Kist neemt voorafgaand aan de raad contact op over het gebruik van de term 'mandaat' en geeft voor de raad een grove indicatie van de bedragen waaruit het bedrag van 1,5 mln. is opgebouwd.


  Door de oorlog in Oekraïne is er een vluchtelingenstroom ontstaan. De vluchtelingen komen naar Nederland, de veiligheidsregio’s zijn opgedragen om (nood)opvang te realiseren. Leidschendam-Voorburg organiseert dit samen met de gemeenten in de veiligheidsregio Haaglanden.


  In dit raadsvoorstel informeert het college de raad over de te nemen maatregelen, die nu voorzien zijn voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het college vraagt de raad om budget beschikbaar te stellen voor de maatregelen, die genomen moeten worden om de vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (6), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  • Een bedrag van €1,5 miljoen te onttrekken aan de Algemene reserve vrij besteedbaar voor de vorming van een bestemmingsreserve Oekraïne crisis. Vervolgens een bedrag van €1,5 miljoen te onttrekken uit de bestemmingsreserve Oekraïne crisis om een budget van €1,5 miljoen in de begroting 2022 in het Programma Sociaal Domein te vormen;
  • Vooruitlopend op het definitieve bestedingsplan toestemming aan het college te verlenen om uitgaven voor maatregelen die genomen worden tijdens de Oekraïne crisis te dekken uit de te vormen bestemmingsreserve Oekraïne crisis;
  • Het college mandaat te verlenen om binnen de doelstellingen, zoals verwoord onder 4.2. in dit raadsvoorstel, en binnen de beschikbaar gestelde middelen uitvoering te geven aan landelijke regelgeving en regionale afspraken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne;
  • Het college op te dragen de gemeenteraad te informeren via de P&C-cyclus en het projectenboek over de voortgang van project Oekraïne crisis, de uitputting van dit budget en de compensatie vanuit het Rijk en, indien noodzakelijk, nieuwe begrotingsvoorstellen aan de gemeenteraad voor te leggen;
  • Begrotingswijziging 14 vast te stellen.

  00:54:44 - 00:55:26 - F.J. Kist
 25. 3.a.1

  Stemuitslag

  voor 77%
  tegen 23%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA tijdsdocument hulp aan Oekraïners ID 671
  01:40:29 - 01:44:53 - F.J. Kist
  01:44:53 - 01:45:15 - F.J. Kist
  01:45:42 - 01:46:35 - F.J. Kist
  01:48:15 - 01:50:33 - F.J. Kist
  01:50:33 - 01:52:00 - F.J. Kist
  01:52:02 - 01:52:24 - F.J. Kist
  01:53:09 - 01:53:10 - F.J. Kist
  01:53:10 - 01:53:43 - F.J. Kist
 26. 3.a.2

  Moties

  Onderwerp
  Motie PvdA Flexwoningen ID 672
 27. 3.a.3

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  Fractie ChristenUnie (1), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie PvdA Afkeuring handelswijze wethouder Kist
 28. 3.b

  In de Commissie Samenleving van 20 april 2022 is geconcludeerd de motie te agenderen voor een 10-minutendebat.


  De fracties GroenLinks (mevrouw Feld) en PvdA (mevrouw Kok) hebben verzocht om agendering van de 'beantwoording feitelijke/technische vragen van de fractie van GroenLinks inzake vrijwillige ouderbijdrage' als bespreekpunt.


  De beantwoording van de schriftelijke vragen over de vrijwillige bijdrage geeft een ander beeld dan de verhalen van scholen die door de fracties GroenLinks en PvdA zijn benaderd. Bespreekpunt is het mogelijk in gedrang komen van extra curriculair aanbod op scholen als gevolg van de wetswijziging. Men wil graag opheldering van de wethouder en bespreken wat de geluiden vanuit de scholen zijn.


  De fractie GroenLinks (mevrouw Feld) heeft een motie aangekondigd. De motie is toegevoegd bij het agendapunt in ibabs.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (8)
  tegen
  Fractie CDA (4)

  Moties

  Onderwerp
  Motie GL gevolgen vrijwillige ouderbijdrage evalueren ID 670

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Gevolgen vrijwillige ouderbijdrage
  02:27:54 - 02:29:00 - J.J. Bouw
 29. 4
  BESPREEKPUNTEN - 22:00
 30. 4.a

  In de commissie Omgeving is geconcludeerd om het college te verzoeken uitvoering te geven aan het burgerinitiatief tiny houses. Enkele fracties overwegen een motie over beleid met kaders voor kleine woningen, waaronder tiny houses.

  Voorgesteld besluit

  1. Het college opdracht te geven om het burgerinitiatief tiny houses in Stompwijk in behandeling te nemen en de initiatiefnemers van het burgerinitiatief, de adviesraad Stompwijk en de omwonenden in het verdere proces te betrekken;
  2. Het college te verzoeken de raad tussentijds te informeren over de voortgang van de besprekingen met de provincie, het hoogheemraadschap Rijnland en de nutsbedrijven.
  3. In het proces tussenstappen in te bouwen om bij te kunnen sturen als dat nodig is.
  4. Het college opdracht te geven voor het eind van 2022 beleid en kaders voor kleine en flexwoningen voor besluitvorming aan de raad voor te leggen.
 31. 5
  Sluiting. - 22:30