Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 5 juli 2022

19:30 - 22:45
Locatie

Raadzaal, Huize Swaensteyn

Voorzitter
J.G. Bijl
Start
dinsdag 5 juli 2022 17:00
Eind
dinsdag 5 juli 2022 22:02
Toelichting

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 5 juli 2022 om 12:00 uur.
Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:

 • Raadsvoorstel: Vaststellen Jaarstukken 2021
 • Raadsvoorstel: Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2022
 • Raadsvoorstel: Huisvesting raad en griffie
 • Raadsvoorstel: Aanwijzen leden algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:00:03 - 00:04:45 - J.G Bijl
  00:05:00 - 00:06:23 - J.G Bijl
  00:06:23 - 00:06:55 - M. van Wijk
  00:06:56 - 00:08:17 - J.G Bijl
 2. 1.a.1

  00:06:59 - 00:08:17 - J.G Bijl
 3. 1.b
  Spreekrecht burgers (max 30 minuten) - 20:00
 4. 1.c
  Vragenuur - 20:30
 5. 2

  00:07:05 - 00:08:17 - J.G Bijl
 6. 2.a

  De besluitenlijst van 16 juni wordt later toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (7)
 7. 2.b

  Voorgesteld besluit:


  - de Lijst van Ingekomen Stukken van 4 juni 2022 t/m 1 juli 2022 en de wijze van afdoening vast te stellen,


  - de schriftelijke vragen en/of de beantwoording van schriftelijke vragen van 4 juni 2022 t/m 1 juli 2022 en de wijze van afdoening vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (7)
 8. 2.c

  In de Commissie Omgeving van 27 juni 2022 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk (met de mogelijkheid van een stemverklaring).


  Afwijkingsprocedure voor het oprichten van zestien appartementen aan de Parkweg 127 in Voorburg. De raad heeft op 25 januari 2022 de benodigde ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. Hierbij is aangegeven dat als er geen zienswijzen worden ingediend, de ontwerp vvgb als definitief kan worden beschouwd.


  In de periode van terinzagelegging, van 3 februari 2022 t/m woensdag 16 maart 2022, zijn drie zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn beoordeeld, maar hebben geen aanleiding gegeven om het plan aan te laten passen of geen medewerking aan het voorgestelde plan te verlenen. Nu er tijdens de ter inzage termijn zienswijzen zijn ontvangen, zal de gemeenteraad alsnog de definitieve verklaring van geen bedenkingen moeten afgeven, voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend. Met bijgaand raadsvoorstel vraagt het college de raad deze definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  1. De Zienswijzennota Projectafwijkingsbesluit “Parkweg 127” vast te stellen;
  2. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het oprichten van zestien appartementen met parkeervoorzieningen, met bijbehorende bouwwerken, bouwwerken geen bouwwerk zijnde, en aanlegwerkzaamheden dan wel gebruik op de percelen kadastraal bekend gemeente Voorburg, sectie: E, nummer 7996, plaatselijk gemerkt Parkweg 127 in Voorburg

 9. 2.d

  In de Commissie Omgeving van 27 juni 2022 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk (met de mogelijkheid van een stemverklaring).


  Voor de herontwikkeling van het voormalig gemeentekantoor aan de Herenstraat / Raadhuisstraat (in de verkoop met de projectnaam Herentuyn) is een verklaring van geen bezwaar benodigd: de aanvraag voor de omgevingsvergunning wijkt af van het vigerende bestemmingsplan. In de Koop-, Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst die de gemeente met Waaijer Projectontwikkeling heeft gesloten, is een passende nieuwe bestemming als inspanningsverplichting voor de gemeente overeengekomen. Dat is ook een voorwaarde voor verkoop van het gemeentelijk eigendom. De raad is bij de besluitvorming over de overeenkomst in 2018 gewezen op haar zelfstandige bevoegdheid te besluiten over de planologische procedure. Met als basis een goede ruimtelijke onderbouwing voor een plan dat in lijn ligt met het eerder door de raad vastgestelde ontwerp, stelt het college nu voor de verklaring van geen bedenkingen af te geven. Ook besluit het college over het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden dat eveneens nodig is voor realisatie van het plan.
  Aangezien de planvorming eerder in de raad positief is beoordeeld en de initiatiefnemer vooraf ook veel met de omwonenden heeft overlegd, stelt het college aan de raad voor de besluitvorming op eventuele zienswijzen te delegeren aan het college.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het herontwikkelen van een deel van het voormalig gemeentehuis en de bestaande supermarkt Hoogvliet tot zesendertig woningen en een nieuwe commerciële ruimte voor supermarkt Hoogvliet, inclusief parkeervoorzieningen (parkeerkelder), in- en uitrit, bijbehorende bouwwerken, bouwwerken, geen bouwwerk zijnde en aanlegwerkzaamheden dan wel gebruik, op de percelen kadastraal bekend gemeente Voorburg,
  sectie E , nummers 3913, 8459, 8530 (ged.), 9050, 9140, 9638, 9640, 9729, 9730 en 9837 (ged.), plaatselijk gemerkt Herenstraat 40, 42, 44, 46, 48, Vlietstraat 2, 2A en 6 en Raadhuisstraat 47A in Voorburg;


  2. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen als definitief aan te merken, indien blijkt dat tegen dit besluit al dan niet zienswijzen zijn ingediend en de besluitvorming op deze zienswijzen aan het college van burgemeester en wethouders te delegeren.

  00:07:11 - 00:08:17 - J.G Bijl
 10. 2.e

  In de Commissie Omgeving van 27 juni 2022 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.


  Jaarlijks wordt het investeringsprogramma (IVP) voor riolering en water aangepast aan de gewijzigde inzichten en ontwikkelingen. Het betreft de projecten Rioolvervanging Prinsenhof Laag, Rioolvervanging Ridder Snouckaertlaan en Rioolvervanging Dr. van Noortstraat.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestaande krediet Riolering Prinsenhof Laag met € 1.221.000 te verhogen en dit bedrag beschikbaar te stellen in 2025 met dekking door:
    a. € 384.000 over te hevelen vanuit het krediet rioolvervanging Strabolaan:
    b. een extra investering van € 837.000 in verband met prijsindexatie.
  2. Een nieuw krediet Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag beschikbaar te stellen er hoogte van € 849.000 met dekking door:
    a. een subsidie van € 241.319;
    b. € 449.000 over te hevelen van de kredieten volgens bijlage 1;
    c. een extra investering van € 158.681.
  3. De verhoging van het bestaande krediet Rioolvervanging Ridder Snouckaertlaan met € 300.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen in 2024 met dekking door overheveling van hetzelfde bedrag uit het project rioolvervanging Strabolaan.
  4. De verhoging van het bestaande krediet Rioolvervanging Doctor van Noortstraat met € 1.500.000 en dit bedrag beschikbaar te stellen in 2023.
  5. De extra kapitaallasten uit de kredietmutaties van € 47.000 per jaar vanaf 2025 en € 31.000 vanaf 2026 op te nemen in de meerjarenbegroting 2023-2026.
  6. Begrotingswijziging nummer 20 (2022) vast te stellen.

  00:07:30 - 00:08:17 - J.G Bijl
 11. 2.f

  In de Commissie Omgeving van 27 juni 2022 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.


  De raad wordt voorgesteld om het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Dr. van Noortstraat vast te stellen en een nader voorstel af te wachten voor het beschikbaar stellen van het  benodigde aanvullende krediet, dit na uitwerking van het voorliggende wegontwerp (inclusief de alsdan haalbaar gebleken aanvullende voorzieningen). Het resterende krediet voor het project Bereikbaar Stompwijk van € 1,85 miljoen zal deels worden aangewend voor de begeleidingskosten voor planuitwerking.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  1. het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Dr. van Noortstraat vast te stellen (bijlage 1);
  2. de aanvullende wensen op haalbaarheid nader te verkennen met de intentie om deze te betrekken bij de herinrichtingsopgave (conform de wensenkaart, bijlage 3);
  3. het resterende krediet voor het project Bereikbaar Stompwijk van € 1,85 mln. deels aan te wenden voor de begeleidingskosten voor planuitwerking (voorbereiding en aanbesteding van het werk).

  00:07:51 - 00:08:17 - J.G Bijl
 12. 2.g

  Op grond van artikel 2:3 van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 wijzen de gemeenteraden van de gemeenten ieder één lid van het algemeen bestuur van de Metropoolregio aan. Ook kunnen zij voor ieder lid van het algemeen bestuur een plaatsvervangend lid aanwijzen. Het college stelt de raad voor om de burgemeester aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur en wethouder Van Veller als plaatsvervangend lid.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  • De burgemeester aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag;
  • Wethouder Van Veller aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  00:07:56 - 00:08:17 - J.G Bijl
 13. 2.h

  De commissie Samenleving heeft in de vergadering van 29 juni 2022 gesproken over het rapport vervolgonderzoeken huisvesting raad. Op basis van het debat legt het presidium een raadsvoorstel aan de raad voor waarin de raad het college opdraagt om de huisvesting van raad en griffie in het Raadhuis in Leidschendam uit te werken.

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (7)
  tegen
  Fractie CDA (4)

  Voorgesteld besluit

  1. Het college opdracht te verlenen om scenario 2.b uit te werken gebaseerd op het haalbaarheidsonderzoek naar verhuizing van de raad en griffie naar het Raadhuis, inclusief de kostenraming.
  2. Een onderzoek doen naar mogelijke toekomstige bestemming van Huize Swaensteyn.
  3. Voor deze onderzoeken een budget beschikbaar te stellen van € 50.000,-.

  00:08:01 - 00:08:17 - J.G Bijl
  00:08:17 - 00:08:51 - Th.J. Visser
  00:08:52 - 00:08:57 - J.G Bijl
  00:08:57 - 00:09:11 - L.N.R. van der Linden
  00:09:11 - 00:09:31 - J.G Bijl
  00:09:31 - 00:09:38 - Th.J. Visser
  00:09:38 - 00:10:53 - J.G Bijl
 14. 3

  00:09:57 - 00:10:53 - J.G Bijl
  00:10:53 - 00:12:19 - I.M. Feld
  00:12:19 - 00:12:23 - J.G Bijl
  00:12:23 - 00:13:02 - I.M. Feld
  00:13:02 - 00:13:05 - J.G Bijl
  00:13:05 - 00:13:19 - S.D. van den Heuvel
  00:13:19 - 00:13:20 - J.G Bijl
  00:13:20 - 00:13:38 - I.M. Feld
  00:13:38 - 00:14:03 - J.G Bijl
  00:14:03 - 00:15:11 - M. Mathlouti
 15. 3.a

  In de Commissie Samenleving is geconcludeerd de raadsbrief te agenderen voor een 10 minutendebat. De fractie D66 overweegt een motie.


  Het huidige re-integratie en participatiebeleid loopt in 2022 ten einde. In voorbereiding op nieuw beleid is een raadsbrief opgesteld.  Het college informeert de raad middels deze raadsbrief over de evaluatie en ontwikkelingen van het huidige re-integratie en participatiebeleid. Daarbij worden vraagstukken geschetst in de loop naar het opstellen van het nieuwe re-integratie en participatiebeleid.

 16. 3.a.1

  Moties

  Onderwerp
  Motie GroenLinks SP CU inzake breder gesprek sociale voorzieningen ID 678

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Motie GroenLinks SP CU inzake breder gesprek sociale voorzieningen
  Motie GroenLinks SP CU inzake breder gesprek sociale voorzieningen
  00:14:59 - 00:15:11 - M. Mathlouti
 17. 3.a.2

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3)
  tegen
  Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Motie D66 GBLV PvdA CDA inzake maatwerk bij participatiegroep ID 679

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Motie D66 GBLV PvdA CDA inzake maatwerk bij participatiegroep
  00:15:01 - 00:15:11 - M. Mathlouti
  00:15:11 - 00:15:50 - J.G Bijl
  00:15:51 - 00:18:15 - A.J.W. van Eekelen
  00:18:15 - 00:18:22 - J.G Bijl
  00:18:22 - 00:18:42 - J.G Bijl
  00:18:42 - 00:19:24 - I.M. Feld
  00:19:25 - 00:19:27 - J.G Bijl
  00:19:27 - 00:19:43 - M. Mathlouti
  00:19:43 - 00:19:45 - J.G Bijl
  00:19:48 - 00:19:56 - W.F. Steutel
  00:19:56 - 00:20:12 - J.G Bijl
  00:20:12 - 00:20:54 - W.F. Steutel
  00:20:54 - 00:20:59 - J.G Bijl
  00:20:59 - 00:21:55 - S.D. van den Heuvel
  00:21:55 - 00:22:00 - J.G Bijl
  00:22:00 - 00:22:30 - F.B. Wilschut
  00:22:30 - 00:22:36 - J.G Bijl
  00:22:37 - 00:23:19 - Th.J. Visser
  00:23:19 - 00:23:28 - J.G Bijl
  00:23:47 - 00:24:05 - A.J.W. van Eekelen
  00:24:06 - 00:24:14 - I.M. Feld
  00:24:14 - 00:24:15 - A.J.W. van Eekelen
  00:24:16 - 00:24:21 - I.M. Feld
  00:24:22 - 00:24:57 - J.G Bijl
  00:24:57 - 00:25:37 - S.D. van den Heuvel
  00:25:37 - 00:25:39 - M. Mathlouti
  00:25:39 - 00:27:23 - J.G Bijl
  00:27:23 - 00:27:31 - I.M. Feld
  00:27:31 - 00:27:41 - J.G Bijl
  00:27:41 - 00:27:54 - W.J.B.M. Rosbenders
  00:27:54 - 00:27:56 - J.G Bijl
  00:33:54 - 00:33:55 - J.H.A. Voortman
  00:35:35 - 00:37:33 - J.G Bijl
  00:37:43 - 00:38:19 - J. Brokke
 18. 3.b

  In de Commissie Samenleving is geconcludeerd de raadsbrief te agenderen voor een 10 minutendebat. De fractie VVD overweegt een amendement.


  De Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) is weer geactualiseerd. De periodieke actualisatie heeft geleid tot redactionele verbeteringen, zowel in de tekst als in de toelichting. In de toelichting is bovendien nieuwe jurisprudentie verwerkt. Daarnaast is sprake van een aantal inhoudelijke wijzigingen en zijn een tweetal nieuwe artikelen toegevoegd. Bij de actualisatie is gebruik gemaakt van wijzigingen in de model-APV, alsmede van de ledenbrieven van de VNG. Met de actualisatie is de APV weer up-to-date. Dit raadsstuk voorziet daarin. Later dit jaar zal nog een wijziging plaatsvinden waarbij de APV wordt aangepast voor wat betreft de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de Algemene Plaatselijke Verordening Leidschendam-Voorburg te actualiseren door vaststelling van bijgevoegde was-wordt-lijst

  00:37:51 - 00:38:19 - J. Brokke
  00:38:19 - 00:39:01 - R. van Duffelen
  00:39:01 - 00:39:04 - J. Brokke
  00:39:04 - 00:39:14 - S.D. van den Heuvel
  00:39:15 - 00:39:18 - J. Brokke
  00:39:18 - 00:39:47 - M.J.R. Hartsinck
  00:39:48 - 00:39:55 - J. Brokke
  00:39:56 - 00:41:27 - J.G. Bijl
  00:41:28 - 00:41:40 - J. Brokke
  00:41:40 - 00:41:59 - W.E.J. Jorissen
  00:42:01 - 00:42:04 - J. Brokke
  00:42:04 - 00:42:56 - S.R. Paltansing
  00:42:57 - 00:43:15 - J. Brokke
  00:43:15 - 00:43:26 - R. van Duffelen
  00:43:27 - 00:43:30 - J. Brokke
  00:43:30 - 00:44:02 - F.B. Wilschut
  00:44:03 - 00:44:10 - J. Brokke
  00:44:11 - 00:44:44 - S.D. van den Heuvel
  00:44:47 - 00:44:49 - J. Brokke
  00:44:49 - 00:45:45 - J.G. Bijl
  00:45:46 - 00:45:51 - J. Brokke
  00:45:51 - 00:46:36 - M. van der Heiden
  00:46:36 - 00:46:37 - J. Brokke
  00:46:37 - 00:46:38 - M. van der Heiden
  00:46:40 - 00:46:54 - J. Brokke
  00:47:18 - 00:48:43 - J.G Bijl
  00:48:43 - 00:48:52 - J.H.A. Voortman
  00:48:52 - 00:49:28 - J.G Bijl
  00:49:28 - 00:49:30 - Th.J. Visser
  00:49:30 - 00:49:31 - J.G Bijl
  00:49:31 - 00:49:40 - Th.J. Visser
  00:49:40 - 00:49:45 - J.G Bijl
  00:49:45 - 00:49:54 - O. Heil
  00:49:54 - 00:52:35 - J.G Bijl
  00:52:35 - 00:53:58 - R. van Duffelen
  00:53:59 - 00:54:33 - J.G Bijl
  00:54:33 - 00:56:22 - W.J.B.M. Rosbenders
  00:56:24 - 00:56:29 - J.G Bijl
  00:56:29 - 00:59:28 - W.E.J. Jorissen
  00:59:28 - 00:59:34 - J.G Bijl
  00:59:34 - 01:03:08 - J. Streefkerk
 19. 3.b.1

  Stemuitslag

  voor 34%
  tegen 66%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie VVD (7)
  tegen
  Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement VVD CDA Messenverbod ID 236
  01:02:56 - 01:03:08 - J. Streefkerk
 20. 4

  01:03:01 - 01:03:08 - J. Streefkerk
 21. 4.a.1

  Middels de jaarstukken 2021 legt het college verantwoording af aan de raad over het begrotingsjaar 2021. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (de programmaverantwoording + de paragrafen) en de jaarrekening.


  Na de 1e termijn wordt kort geschorst.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarstukken 2021 vast te stellen;
  2. Het positieve rekeningresultaat 2021 van € 1.682.000 (afgerond) te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar;
  3. Voor de overheveling van de nog in 2022 te realiseren activiteiten € 2.735.514 uit de algemene reserve vrij besteedbaar te bestemmen;
  4. Begrotingswijziging nummer 2022-10 vast te stellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Vaststellen Jaarstukken 2021
  Vaststellen Jaarstukken 2021
  Vaststellen Jaarstukken 2021
  01:03:02 - 01:03:08 - J. Streefkerk
  01:03:08 - 01:03:24 - F.B. Wilschut
  01:03:24 - 01:03:50 - J.G Bijl
  01:03:52 - 01:07:53 - S.D. van den Heuvel
  01:07:54 - 01:08:01 - J.G Bijl
  01:08:01 - 01:09:31 - R. van Duffelen
  01:09:31 - 01:09:36 - J.G Bijl
  01:09:36 - 01:11:26 - N.A. van Weers
  01:11:26 - 01:11:30 - J.G Bijl
  01:11:30 - 01:13:04 - F.B. Wilschut
  01:13:05 - 01:13:22 - J.G Bijl
  01:28:31 - 01:29:07 - J.G Bijl
  01:29:08 - 01:30:30 - J.G Bijl
  01:30:30 - 01:39:40 - J.G Bijl
  01:39:40 - 01:39:45 - F.B. Wilschut
  01:39:45 - 01:39:53 - J.G Bijl
  01:39:53 - 01:40:02 - F.B. Wilschut
  01:40:02 - 01:40:23 - J. Streefkerk
  01:40:24 - 01:40:42 - J. Streefkerk
  01:40:42 - 01:41:51 - J.G Bijl
  01:41:51 - 01:42:14 - J.G Bijl
  01:42:14 - 01:42:16 - N.A. van Weers
  01:42:16 - 01:42:26 - J.G Bijl
  01:42:26 - 01:42:39 - N.A. van Weers
  01:42:39 - 01:42:41 - J.G Bijl
  01:42:41 - 01:43:03 - N.A. van Weers
  01:43:04 - 01:44:11 - J.G Bijl
  01:44:11 - 01:44:57 - J.G Bijl
  01:44:57 - 01:45:48 - S.D. van den Heuvel
  01:45:49 - 01:45:52 - J.G Bijl
  01:45:52 - 01:46:03 - R. van Duffelen
  01:46:04 - 01:46:11 - J.G Bijl
  01:46:11 - 01:46:29 - F.B. Wilschut
  01:46:29 - 01:46:50 - J.G Bijl
  01:48:08 - 01:48:11 - J. Streefkerk
  01:48:11 - 01:48:18 - J.G Bijl
  01:48:18 - 01:48:55 - J. Streefkerk
  01:48:55 - 01:49:55 - J.G Bijl
  01:49:55 - 01:49:57 - J. Streefkerk
  01:49:57 - 01:50:04 - J.G Bijl
  01:50:04 - 01:50:16 - J. Streefkerk
  01:50:16 - 01:50:37 - J.G Bijl
  01:50:38 - 01:50:59 - J.G Bijl
  01:50:59 - 01:51:08 - W.J.B.M. Rosbenders
  01:51:08 - 01:51:30 - J.G Bijl
 22. 4.b

  Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2022

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  1. De volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen:
   a) Elektrische bedrijfswagen Goupil G4M wpnr.19 € 34.000
   b) Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk € 30.000
   c) Aanleg trapveld Amstelwijk € 40.000
   d) Renovatie natuurgras 4 Westvliet € 82.000
   e) Renovatie kunstgras doelgebieden Kastelenring € 82.000
   f) Renovatie kunstgras doelgebieden ’t Loo € 33.000
  2. Als onderdeel van de bijstellingen op het investeringsplan de verhogingen/verlaging van reeds bestaande investeringskredieten (saldo € 157.000) beschikbaar te stellen.
  3. De volgende reservemutaties vast te stellen:
   a) Onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar:
    - Businesscase bibliotheek Voorburg € 60.000.
   b) Onttrekking aan de reserve Langer Zelfstandig Wonen:
    - Projectleider Langer Zelfstandig Wonen € 76.868.
   c) Storting in de reserve dekking afschrijvingslasten
    - Aanleg sportveldjes Leidschendam-Noord € 70.000.
   d) Storting in de Algemene reserve vrij besteedbaar:
    - Het huis - onderhoudskosten (verspreiden over 7 jaar) € 50.000.
   e) Onttrekking aan de reserve Duurzaamheid en Energietransitie:
    - Beschikking subsidies duurzaamheid 2021 € 100.000.
  4. Naar aanleiding van de 1e Tussentijdse rapportage 2022 de 19e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2022
  Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2022
  Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2022
  01:51:22 - 01:51:30 - J.G Bijl
  01:51:30 - 01:52:05 - W.J.B.M. Rosbenders
  01:52:06 - 01:52:10 - J.G Bijl
  01:52:10 - 01:52:20 - W.E.J. Jorissen
  01:52:20 - 01:52:24 - J.G Bijl
  01:52:24 - 01:52:26 - J. Streefkerk
  01:52:26 - 01:52:30 - J.G Bijl
  01:52:30 - 01:53:23 - S.D. van den Heuvel
  01:53:23 - 01:53:28 - J.G Bijl
  01:53:28 - 01:53:34 - R. van Duffelen
  01:53:34 - 01:53:39 - J.G Bijl
  01:53:39 - 01:54:17 - N.A. van Weers
  01:54:17 - 01:54:21 - J.G Bijl
  01:54:21 - 01:55:04 - F.B. Wilschut
  01:55:05 - 01:55:20 - J.G Bijl
  02:05:50 - 02:06:12 - J.G Bijl
  02:08:56 - 02:08:59 - M. van Wijk
  02:08:59 - 02:09:00 - J.G Bijl
  02:09:00 - 02:09:30 - M. van Wijk
  02:09:30 - 02:10:05 - J.G Bijl
  02:10:06 - 02:12:49 - J.G Bijl
  02:12:49 - 02:14:00 - J.G Bijl
  02:14:00 - 02:14:31 - F.B. Wilschut
  02:14:31 - 02:14:36 - J.G Bijl
  02:14:36 - 02:15:11 - M.J.R. Hartsinck
  02:15:12 - 02:15:19 - J.G Bijl
  02:15:19 - 02:15:35 - W.E.J. Jorissen
  02:15:35 - 02:15:39 - J.G Bijl
  02:15:39 - 02:15:43 - J. Streefkerk
  02:15:44 - 02:15:50 - J.G Bijl
  02:15:51 - 02:19:38 - J.H.A. Voortman
  02:19:38 - 02:20:03 - J.G Bijl
  02:22:16 - 02:22:17 - L. Vogelaar
  02:22:17 - 02:22:23 - J.G Bijl
  02:22:23 - 02:22:56 - L. Vogelaar
  02:22:57 - 02:23:09 - J.G Bijl
  02:23:09 - 02:23:11 - J. Streefkerk
  02:23:11 - 02:23:12 - J.G Bijl
  02:23:12 - 02:23:55 - J. Streefkerk
  02:23:55 - 02:24:25 - J.G Bijl
  02:24:26 - 02:24:34 - J.G Bijl
  02:24:34 - 02:24:47 - F.B. Wilschut
  02:24:48 - 02:24:58 - J.G Bijl
  02:24:58 - 02:25:00 - J. Streefkerk
  02:25:00 - 02:26:29 - J.G Bijl
 23. 4.c

  De fracties CU, SP, GL, CDA, en PvdA komen met een motie vreemd aan de orde van de dag.
  De motie is aangehouden in de raad van 7 juni en wordt nu opnieuw geagendeerd. Het college heeft toegezegd een juridische opinie te geven over deze motie tijdens de reguliere raadsvergadering van 5 juli, zie de afwikkeling toezegging 907.

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie PvdA (3)
  tegen
  Fractie D66 (5), Fractie VVD (7)
  02:26:25 - 02:26:29 - J.G Bijl
 24. 5

  02:26:27 - 02:26:29 - J.G Bijl