Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Videoconference

dinsdag 22 februari 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Videoconference

Voorzitter
J.G. Bijl
Toelichting

De raad vergadert via een videoconference. De publieke- en perstribune zijn gesloten.


## Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 22 februari 2022 om 12:00 uur.
Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:


Vooralsnog geen punten.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.b

  Conform artikel 35 Reglement van orde (RvO) van de raad Leidschendam-Voorburg van 11 mei 2021 kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht burgers indien een onderwerp niet in een commissievergadering is geagendeerd maar rechtstreeks in de raadsvergadering wordt behandeld. Uitgezonderd zijn raadsvoorstellen met betrekking tot de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS), afgedane toezeggingen, afgedane moties en benoemingen.


  ## Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:


  -Vooralsnog geen punten.

 2. 1.c
  Vragenuur. - 20:15
 3. 2
  HAMERSTUKKEN - 20:30
 4. 2.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
 5. 2.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
 6. 2.c

  Middels bijgaand raadsvoorstel wordt de raad gevraagd de actuele stand van zaken rondom de afwikkeling van moties vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
 7. 2.d

  In de Commissie Samenleving van 7 februari 2022 heeft de voorzitter geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd voor de raad van 25 januari 2022 als hamerstuk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Aanbevelingen Rekenkamer WVOLV

  Onderwerp
  Aanbevelingen Rapport verkennend onderzoek Toezicht & handhaving Energiebesparingsplicht
 8. 2.e

  Hamerstuk.

  Voorgesteld besluit

  De raad b e s l u i t:
  1. Het Beeldkwaliteitsplan Landgoed Voorlei vast te stellen;
  2. De inspraaknotitie ‘Eindverslag van de inspraak Beeldkwaliteitsplan Landgoed Voorlei’ vast te stellen.

 9. 2.f

  Hamerstuk.

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
  tegen
  Fractie GBLV (7)

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:
  1. In te stemmen met het opstellen van een gebiedsvisie voor het winkelgebied De Julianabaan (vaststelling projectopdracht, bijlage 1).
  2. Hiervoor een budget van € 425.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar (conform het kostenoverzicht, bijlage 2).
  3. Uitvoering te geven aan maatregelen in het openbaar gebied die op korte termijn realiseerbaar zijn ter verbetering van het verblijfsgebied (overzicht quick wins, bijlage 3).
  4. Begrotingswijziging 8 van 2022 vast te stellen (bijlage 7).

 10. 2.g

  Hamerstuk. Wellicht komt er een amendement over artikel 31.4.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:
  1. de “Zienswijzennota/Nota van wijzigingen bestemmingsplan Stedelijk” vast te stellen en daarmee in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen over het ontwerp van het plan;
  2. het bestemmingsplan “Stedelijk” met ID-nummer NL.IMRO.1916.Stedelijk-VG01 gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen;
  3. voor de in het bestemmingsplan “Stedelijk” begrepen gronden geen exploitatieplan vast te stellen.

 11. 2.h

  Hamerstuk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  De raad  b e s l u i t:
  1. In te stemmen met de sloop van de gemeentelijke panden Zustersdijk 18 en Van Santhorststaat 1-3 ten behoeve van de realisatie van nieuwbouw ter plaatse
  2. Een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de kosten van sloop- en bouwrijp maken van twee toekomstige woningbouwlocaties in Stompwijk.
  3. Begrotingswijziging nr. 11 van 2022 vast te stellen.

 12. 2.i

  Twee financiële bijlagen bij de  Koop-, Ontwikkel- en realisatieovereenkomst Vlietvoorde West zijn geheim. Deze bijlagen bevatten de financiële afspraken bij de verkoop aan de ontwikkelaar van de grond in het deelgebied Vlietvoorde West.


  In het raadsvoorstel wordt verwezen naar de bijlagen 5 en 9 die horen bij de raadsbrief 'Aangaan koop-, ontwikkelings- en realisatieovereenkomst Vlietvoorde West' (deze staat bij de ingekomen raadsstukken van 18 februari 2022).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
 13. 2.j

  Op 25 januari 2022 heeft de raad in haar vergadering geheimhouding opgelegd op ‘bijlage 2 set niet-geanonimiseerde stukken’ behorend bij de raadsbrief onderzoek NTA naar polarisatie en extremisme (2650). Deze opgelegde en verder niet-geclausuleerde geheimhouding blijkt in de weg staan aan behandeling van het bezwaarschrift van NTA wat gericht is tegen het door het college op 21 december 2021 genomen besluit inzake een achttal Wob-verzoeken. Daarnaast staat de geheimhouding in de weg aan het inzage verlenen aan personen die genoemd zijn in de quickscan en de rapportage van NTA en van wie de privacy geschonden is. Derhalve stelt het college de raad voor om de geheimhouding gedeeltelijk op te heffen voor de genoemde categorieën personen. Het concept raadsbesluit voorziet hierin.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
 14. 3
  10-MINUTENDEBATTEN - 20:30
 15. 3.a

  In de Commissie Samenleving van 7 februari 2022 heeft de voorzitter geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd voor een 10-minutendebat. De fracties VVD (m.b.t. toegankelijk openbare ruimte en ‘handboek openbare ruimte’) en CDA (m.b.t. digitale deurbel voor veiliger gevoel in eigen woning) komen mogelijk met een motie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (3), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:


  De Woonzorgvisie Leidschendam-Voorburg 2022 t/m 2030 vast te stellen.

 16. 3.a.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (3), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement VVD CU-SGP Woonzorgvisie Leidschendam-Voorburg
 17. 3.a.2

  Stemuitslag

  voor 36%
  tegen 64%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie GBLV (8)
  tegen
  Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  motie CDA GBLV tot voorzien van digitale deurbel
 18. 3.b

  Tien minutendebat. D66 komt met een motie over wat er moet gebeuren met de bouwgrond van de panden die eigendom zijn van de gemeente.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (3), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)
 19. 3.b.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (3), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie D66 CDA GBLV GL PvdA bebouwing vrijkomende grond Einddorpstraat ID 666
 20. 3.c

  Tien minutendebat: GBLV en PvdA komen met een amendement. En dan is dus het onderwerp van dat tien minutendebat het amendement. Het amendement gaat over het toevoegen van een tweede taxateur voor het vaststellen van de grondprijs.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (3), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  De raad  b e s l u i t:


  - De Nota Grondprijsbeleid 2022 vast te stellen en tegelijkertijd de Nota Grondprijsbeleid 2015 in te trekken.

 21. 4
  BESPREEKPUNTEN - 21:15
 22. 4.a

  In de Commissie Samenleving van 7 februari 2022 heeft de voorzitter geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de volgende raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:
  • Continueren van de projectmatige inzet in het jaar 2022 ter beheersing van de verkeerstromen rond The Mall of the Netherlands (de Mall).
  • Beschikbaar stellen van een incidenteel bedrag van € 1.200.000 voor de komende 3 jaar ten laste van de Bestemmingsreserve Mobiliteit ten behoeve van het projectmatig ontwikkelen en implementeren van een aantal
  technische verkeers- en mobiliteitsmaatregelen en voor de tijdelijke inzet van een mobiliteitsregisseur.
  • De beheer- en onderhoudskosten die voortkomen uit deze technische verkeers- en mobiliteitsmaatregelen van € 50.000 per jaar vanaf 2023opnemen in de meerjarenbegroting 2023-2026.
  • Instemmen met het realiseren van infrastructurele maatregelen ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid rond de Mall en hiervoor een investeringskrediet van € 250.000 vast te stellen voor aanpassingen aan
  verkeersregelinstallaties en het plaatsen van verkeerscamera’s en een investeringskrediet van € 160.000 vast te stellen voor aanpassingen aan de fysieke infrastructuur.
  • De hieruit voortvloeiende kapitaalslasten van € 25.000 per jaar vanaf 2023 op te nemen in de meerjarenbegroting 2023-2026.
  • Begrotingswijziging 6 vast te stellen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Vaststellen maatregelen de Mall
  Vaststellen maatregelen de Mall
  Vaststellen maatregelen de Mall
 23. 4.a.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie PvdA GL D66 CDA Hogere bijdrage URW aan kosten verkeersmaatregelen de Mall
 24. 4.b

  Bespreekpunt.

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:
  1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het oprichten van vijfentwintig appartementen en dertien eengezinswoningen op de percelen kadastraal bekend gemeente Veur, sectie: B, nummers 6578 (ged.), 11020 (ged.), 11193 (ged.), 11196 (ged.), 11856 (ged.), 11857 (ged.) en 12460 (ged.), plaatselijk gemerkt Rijnlandstraat in Leidschendam;


  2. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen als definitief aan te merken, indien blijkt dat tegen dit besluit geen zienswijzen zijn ingediend

 25. 4.b.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie GBLV VVD CDA aanpassen voorliggend plan Rijnlandstraat
 26. 4.c

  Motie vreemd aan de orde van de dag (= een motie niet gekoppeld aan een onderwerp op de agenda).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie CU-SGP (1), Fractie D66 (4), Fractie GBLV (8), Fractie GroenLinks (4), Fractie Hooijmans (1), Fractie PvdA (3), Fractie VVD (8)

  Moties

  Onderwerp
  Motie VVD GroenLinks GBLV D66 manege Hestar
 27. 5
  Sluiting - 23:00