Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 8 november 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Huize Swaensteyn

Voorzitter
J.G. Bijl
Start
dinsdag 8 november 2022 22:27
Eind
dinsdag 8 november 2022 23:01
Toelichting

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 8 november 2022 om 12:00 uur.


Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
4.a Raadsvoorstel: Vaststellen 2e Tussentijdse rapportage 2022.
4.b Raadsvoorstel: Vaststellen Plan van Aanpak energiearmoede.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:01:59 - 00:03:54 - S.D. van den Heuvel
 2. 1.b

  Conform artikel 35 Reglement van orde (RvO) van de raad Leidschendam-Voorburg van 11 mei 2021 kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht burgers indien een onderwerp niet in een commissievergadering is geagendeerd maar rechtstreeks in de raadsvergadering wordt behandeld. Uitgezonderd zijn raadsvoorstellen met betrekking tot de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS), afgedane toezeggingen, afgedane moties en benoemingen.


  Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
  - 4.a Raadsvoorstel: Vaststellen 2e Tussentijdse rapportage 2022.
  - 4.b Raadsvoorstel: Vaststellen Plan van Aanpak energiearmoede.

 3. 1.c
  Vragenuur. - 20:10
 4. 2

  00:02:53 - 00:03:54 - S.D. van den Heuvel
 5. 2.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)
  00:03:07 - 00:03:54 - S.D. van den Heuvel
 6. 2.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Stemming

  Onderwerp
  Vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken (LIS) en Schriftelijke vragen en/of beantwoording raad 8 november 2022
  00:03:14 - 00:03:54 - S.D. van den Heuvel
 7. 2.c

  In de Commissie Samenleving van 17 oktober 2022 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.


  De raad wordt gevraagd een zienswijze te geven op het Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing 2023-2026 van de Veiligheidsregio Haaglanden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)
  00:03:26 - 00:03:54 - S.D. van den Heuvel
 8. 2.d

  In de Commissie Samenleving van 17 oktober 2022 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.


  Betreft het verlengen van de mogelijkheid voor horecaondernemers om hun terrassen uit te breiden als overbrugging naar nieuw vast te stellen terrassenbeleid. De huidige uitbreidingsmogelijkheid eindigt 31 oktober 2022. Naar verwachting wordt het nieuwe terrassenbeleid in januari 2023 aan de raad aangeboden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)
 9. 2.e

  In de Commissie Omgeving van 18 oktober 2022 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk.


  Op 21 december 2021 is een aanvraag omgevingsvergunning eerste fase ontvangen voor het oprichten van vijftien appartementen met parkeervoorzieningen op het achterterrein aan de Leidsekade 6 t/m 10b in Leidschendam. Omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan, kan alleen door middel van een uitgebreide procedure met een projectafwijkingsbesluit medewerking aan het plan worden verleend. Hiervoor is een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen nodig van de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)
  00:03:47 - 00:03:54 - S.D. van den Heuvel
  00:03:54 - 00:04:13 - S.R. Paltansing
  00:04:13 - 00:05:55 - S.R. Paltansing
 10. 2.f

  In de Commissie Omgeving van 18 oktober 2022 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk. De portefeuillehouder heeft toegezegd voorafgaand aan de raadsvergadering te komen met een specificatie van de kosten. De specificatie is toegevoegd aan de stukken (afwikkeling toezegging 954 met de onderbouwing).


  De rioleringsprojecten Ridder Snouckaertlaan en Prins Bernhardlaan worden thans voorbereid en in 2023 uitgevoerd. In dat kader wordt de raad gevraagd aanvullende investeringskredieten beschikbaar te stellen voor bovengrondse maatregelen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)
  00:04:35 - 00:05:55 - S.R. Paltansing
 11. 3

  00:05:02 - 00:05:55 - S.R. Paltansing
 12. 3.a

  In de Commissie Samenleving van 17 oktober 2022 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd voor een 10-minutendebat. De fractie CDA heeft een motie ingediend welke wordt ondersteund door GroenLinks, CU, SP, PvdA, D66, VVD.


  Het programmaplan Sterk voor Noord, dat op 10 november 2021 is vastgesteld door de raad, is samen met inwoners en partners (de gemeente, partijen in de wijk zoals woningcorporaties, welzijnsorganisaties, etc.) die actief zijn in de wijk opgesteld en draagt bij aan een kansrijke toekomst voor alle inwoners van Leidschendam-Noord. In het programma ligt de focus op jeugd, onderwijs, financiële zelfredzaamheid en fijn en veilig wonen. Het programma beslaat een periode van 20 jaar. Voor 2022 zijn concrete acties opgenomen in het programmaplan. Ook is aangeven dat partners (waaronder inwoners) in 2022 aan de slag gaan om per opgave een uitvoeringsplan voor de komende 2 tot 3 jaar op te stellen.
  Op 15 juli 2022 zijn de drie uitvoeringsplannen geaccordeerd in het dagelijks bestuur van het programma Sterk voor Noord. De volgende stap is dat iedere partner, indien nodig, intern zorgt voor afstemming en/of een akkoord. In het geval van de gemeente is in het raadsvoorstel van het programmaplan opgenomen dat de uitvoeringplannen ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Stemming

  Onderwerp
  Vaststellen uitvoeringsplannen 2023 en verder programma Sterk voor Noord.
  00:05:45 - 00:05:55 - S.R. Paltansing
 13. 3.a.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA GL CU SP PvdA D66 VVD GBLV meisjesdeelname activiteiten Sterk voor Noord ID 686
  00:05:58 - 00:07:17 - E.J. Muller
  00:07:17 - 00:08:46 - N.A. van Weers
  00:08:48 - 00:10:17 - B.B.M. Bremer
  00:10:17 - 00:11:25 - M. Mathlouti
  00:11:25 - 00:12:32 - J. Streefkerk
  00:12:33 - 00:12:35 - J. Streefkerk
  00:12:45 - 00:13:14 - W.F. Steutel
  00:13:15 - 00:13:20 - J.G. Bijl
  00:13:22 - 00:13:32 - E.J. Muller
  00:13:34 - 00:13:43 - J.G. Bijl
  00:13:43 - 00:14:20 - S.D. van den Heuvel
  00:14:20 - 00:14:26 - J.G. Bijl
  00:14:27 - 00:15:58 - N.A. van Weers
  00:15:58 - 00:16:09 - J.G. Bijl
  00:16:09 - 00:16:15 - S.D. van den Heuvel
  00:16:15 - 00:16:16 - J.G. Bijl
  00:16:16 - 00:16:42 - S.D. van den Heuvel
  00:16:44 - 00:16:55 - J.G. Bijl
  00:16:56 - 00:17:24 - E.R. van der Schaft
  00:17:24 - 00:17:30 - J.G. Bijl
  00:17:30 - 00:18:04 - F.B. Wilschut
  00:18:05 - 00:18:24 - J.G. Bijl
  00:18:24 - 00:18:58 - B.B.M. Bremer
  00:18:59 - 00:19:10 - J.G. Bijl
  00:19:10 - 00:19:12 - M. Mathlouti
  00:19:12 - 00:19:18 - J.G. Bijl
  00:19:18 - 00:19:27 - M. Mathlouti
  00:19:27 - 00:19:50 - J.G. Bijl
  00:19:54 - 00:20:04 - B.B.M. Bremer
  00:20:04 - 00:21:24 - J.G. Bijl
 14. 3.a.2

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Motie GroenLinks lopende projecten in relatie tot NPO gelden ID 696
  00:21:19 - 00:21:24 - J.G. Bijl
 15. 3.b

  In de Commissie Samenleving van 17 oktober 2022 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd voor een 10-minutendebat. De fractie VVD komt met een amendement met twee wijzigingsvoorstellen m.b.t. de zienswijzebrief (m.b.t. verkeersveiligheid en cybercrime) en de fractie PvdA komt met een amendement met een wijzigingsvoorstel m.b.t. de zienswijzebrief (m.b.t. huiselijk geweld).


  Conform de Politiewet 2012 moet eens in de vier jaar een regionaal beleidsplan per eenheid worden vastgesteld. Voorafgaand aan de vaststelling van het ontwerp beleidsplan, krijgt de gemeenteraad de gelegenheid een zienswijze in te dienen op het Regionaal Beleidsplan “Coalitie voor Veiligheid” eenheid Den Haag. Op 7 juli 2022 is verzocht middels mail door de adviseur regioburgemeester van Politie om de zienswijze van de raad uiterlijk 30 november 2022 aan te leveren. Het college legt middels het raadsvoorstel een concept-zienswijze voor aan de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Stemming

  Onderwerp
  Vaststellen zienswijze Regionaal Beleidsplan “Coalitie voor Veiligheid 2023-2026” eenheid Den Haag.
  00:21:54 - 00:22:35 - J. Brokke
  00:22:35 - 00:24:26 - R.M. de Klerk
  00:24:26 - 00:24:35 - J. Brokke
  00:24:35 - 00:24:36 - R.M. de Klerk
  00:24:36 - 00:24:41 - J. Brokke
  00:24:41 - 00:25:58 - J.G. Bijl
  00:26:00 - 00:26:05 - J. Brokke
  00:26:06 - 00:26:16 - S.R. Paltansing
  00:26:17 - 00:26:21 - J. Brokke
  00:26:22 - 00:26:32 - R.M. de Klerk
  00:26:34 - 00:26:38 - J. Brokke
  00:26:38 - 00:26:46 - F.B. Wilschut
  00:26:46 - 00:26:49 - J. Brokke
  00:26:50 - 00:26:52 - N.A. van Weers
  00:26:52 - 00:26:55 - J. Brokke
  00:26:57 - 00:27:05 - E.R. van der Schaft
  00:27:06 - 00:27:24 - J. Brokke
  00:27:26 - 00:27:42 - J. Brokke
  00:27:50 - 00:28:09 - J. Brokke
  00:28:30 - 00:29:01 - J.G. Bijl
 16. 3.b.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement VVD GBLV PvdA ook regionale aandacht voor verkeersveiligheid, opsporing digitale criminaliteit en huiselijk geweld ID 240
  00:28:41 - 00:29:01 - J.G. Bijl
 17. 3.c

  In de Commissie Omgeving van 18 oktober 2022 is geconcludeerd dat de beantwoording van de feitelijke vragen wordt geagendeerd voor een 10-minutendebat. De fractie VVD is voornemens een motie in te dienen.


  De fractie van de VVD heeft met steun van de fractie van D66 verzocht om de beantwoording met het college te bespreken. Daarbij gaat het over de vraag of de gemeente meer kan sturen op kwaliteit bij de oplevering van de werkzaamheden en welke sturingsmogelijkheden er voorafgaand aan de werkzaamheden zijn in plaats van achteraf. En een vraag over heldere communicatie naar bewoners. Bewoners moeten tijdig en altijd weten wat er in hun straat gebeurt. We merken verschil in communicatie over opdrachten die vanuit gemeente komen ten opzichte van nutsbedrijven. Wat kan ingezet worden om de communicatie van overige dienstverleners naar inwoners te verbeteren.

  00:28:42 - 00:29:01 - J.G. Bijl
  00:29:02 - 00:31:08 - L.C. Kortman-de Wit
  00:31:08 - 00:31:27 - J.G. Bijl
  00:31:27 - 00:31:33 - L.C. Kortman-de Wit
  00:31:33 - 00:34:39 - M.W. Belt
  00:34:39 - 00:34:45 - J.G. Bijl
  00:34:45 - 00:35:24 - E.R. van der Schaft
  00:35:25 - 00:35:27 - J.G. Bijl
  00:35:27 - 00:35:47 - M.W. Belt
  00:35:47 - 00:36:07 - J.G. Bijl
  00:36:08 - 00:36:35 - A.J.M. Hielkema
  00:36:35 - 00:36:39 - J.G. Bijl
  00:36:39 - 00:36:47 - L.C. Kortman-de Wit
  00:36:47 - 00:36:54 - J.G. Bijl
  00:36:54 - 00:37:13 - S.R. Paltansing
  00:37:13 - 00:37:16 - J.G. Bijl
  00:37:16 - 00:37:33 - F.B. Wilschut
  00:37:33 - 00:37:42 - J.G. Bijl
  00:37:43 - 00:37:46 - E.R. van der Schaft
  00:37:46 - 00:37:49 - J.G. Bijl
  00:37:50 - 00:37:57 - C.P. Elenbaas
  00:37:57 - 00:38:02 - J.G. Bijl
  00:38:02 - 00:38:08 - M.W. Belt
  00:38:09 - 00:38:58 - J.G. Bijl
  00:39:16 - 00:39:24 - J.G. Bijl
  00:40:07 - 00:42:41 - M. Mathlouti
 18. 3.c.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Motie VVD GBLV D66 CDA PvdA CU SP GL Kwaliteit verbetering oplevering bestratingswerkzaamheden ID 695
 19. 4
  BESPREEKPUNTEN - 21:15 22:17
 20. 4.a

  Tijdens de raadsvergadering van 27 september heeft het college de raad toegezegd op korte termijn een Plan van Aanpak Energiearmoede op te stellen en aan te bieden aan de raad. Met dit raadsvoorstel 3004 Vaststellen Plan van Aanpak Energiearmoede komt het college deze toezegging na.

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie VVD (7)
  tegen
  Fractie PvdA (3), Fractie SP (1)

  Stemming

  Onderwerp
  Vaststellen Plan van Aanpak energiearmoede.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Vaststellen Plan van Aanpak energiearmoede
  Vaststellen Plan van Aanpak energiearmoede
  00:42:13 - 00:42:41 - M. Mathlouti
  00:42:41 - 00:42:43 - F.B. Wilschut
  00:42:43 - 00:42:48 - J.G. Bijl
  00:42:48 - 00:43:07 - F.B. Wilschut
  00:43:07 - 00:43:09 - J.G. Bijl
  00:43:09 - 00:43:47 - M. Mathlouti
  00:43:47 - 00:43:59 - J.G. Bijl
  00:43:59 - 00:44:15 - S.G.D. Kok
  00:44:15 - 00:44:17 - J.G. Bijl
  00:44:17 - 00:44:47 - M. Mathlouti
  00:44:49 - 00:45:00 - J.G. Bijl
  00:45:08 - 00:47:24 - S.G.D. Kok
  00:47:24 - 00:47:27 - M. Mathlouti
  00:47:27 - 00:47:30 - J.G. Bijl
  00:47:30 - 00:47:51 - M. Mathlouti
  00:47:51 - 00:47:53 - J.G. Bijl
  00:47:53 - 00:48:13 - S.G.D. Kok
  00:48:13 - 00:48:14 - S.G.D. Kok
  00:48:14 - 00:48:15 - M. Mathlouti
  00:48:16 - 00:48:17 - J.G. Bijl
  00:48:17 - 00:48:23 - M. Mathlouti
  00:48:24 - 00:48:25 - S.G.D. Kok
  00:48:25 - 00:48:26 - J.G. Bijl
  00:48:26 - 00:48:37 - S.G.D. Kok
  00:48:38 - 00:48:39 - M. Mathlouti
  00:48:39 - 00:48:44 - J.G. Bijl
  00:48:44 - 00:48:45 - M. Mathlouti
  00:48:47 - 00:48:49 - S.G.D. Kok
  00:48:49 - 00:48:51 - J.G. Bijl
  00:48:51 - 00:49:08 - S.G.D. Kok
  00:49:08 - 00:49:13 - J.G. Bijl
  00:49:13 - 00:49:58 - M. Mathlouti
  00:49:58 - 00:50:02 - J.G. Bijl
  00:50:02 - 00:50:06 - M. Mathlouti
  00:50:06 - 00:50:08 - J.G. Bijl
  00:50:08 - 00:50:13 - M. Mathlouti
  00:50:13 - 00:50:18 - J.G. Bijl
  00:50:19 - 00:51:34 - S.G.D. Kok
  00:51:34 - 00:51:44 - J.G. Bijl
  00:51:44 - 00:51:48 - J.G. Bijl
  00:51:48 - 00:54:03 - M.J.R. Hartsinck
  00:54:03 - 00:54:05 - J.G. Bijl
  00:54:05 - 00:54:10 - J. Streefkerk
  00:54:10 - 00:54:12 - J.G. Bijl
  00:54:12 - 00:54:27 - F.B. Wilschut
  00:54:27 - 00:54:29 - J.G. Bijl
  00:54:29 - 00:55:11 - J. Streefkerk
  00:55:11 - 00:55:15 - J.G. Bijl
  00:55:15 - 00:56:06 - M.J.R. Hartsinck
  00:56:06 - 00:56:13 - J.G. Bijl
  00:56:13 - 00:56:14 - M.J.R. Hartsinck
  00:56:14 - 00:56:56 - J. Streefkerk
  00:56:56 - 00:56:58 - J.G. Bijl
  00:56:58 - 00:57:40 - M.J.R. Hartsinck
  00:57:40 - 00:57:45 - J.G. Bijl
  00:57:45 - 00:58:20 - S.G.D. Kok
  00:58:21 - 00:58:23 - J.G. Bijl
  00:58:23 - 00:59:32 - M.J.R. Hartsinck
  00:59:32 - 00:59:45 - J.G. Bijl
  00:59:45 - 01:00:29 - E.R. van der Schaft
  01:00:29 - 01:00:31 - J.G. Bijl
  01:00:31 - 01:00:48 - C.P. Elenbaas
  01:00:48 - 01:00:50 - J.G. Bijl
  01:00:50 - 01:01:02 - M.J.R. Hartsinck
  01:01:02 - 01:01:09 - J.G. Bijl
  01:01:09 - 01:01:17 - E.R. van der Schaft
  01:01:18 - 01:01:22 - J.G. Bijl
  01:01:22 - 01:01:23 - M.J.R. Hartsinck
  01:01:23 - 01:01:24 - J.G. Bijl
  01:01:24 - 01:04:39 - M.J.R. Hartsinck
  01:04:39 - 01:04:43 - J.G. Bijl
  01:04:43 - 01:04:55 - F.B. Wilschut
  01:04:56 - 01:04:57 - J.G. Bijl
  01:04:57 - 01:05:00 - J.G. Bijl
  01:05:00 - 01:05:41 - M.J.R. Hartsinck
  01:05:41 - 01:05:47 - J.G. Bijl
  01:05:48 - 01:11:39 - J.J. Koster
  01:11:39 - 01:11:41 - J.G. Bijl
  01:11:41 - 01:11:53 - J.J. Koster
  01:11:53 - 01:11:55 - J.G. Bijl
  01:11:55 - 01:11:57 - J.J. Koster
  01:11:57 - 01:12:01 - J.G. Bijl
  01:12:01 - 01:13:00 - J.J. Koster
  01:13:00 - 01:13:06 - J.G. Bijl
  01:13:06 - 01:13:18 - F.B. Wilschut
  01:13:18 - 01:13:19 - J.G. Bijl
  01:13:19 - 01:13:53 - F.B. Wilschut
  01:13:54 - 01:14:18 - J.J. Koster
  01:14:18 - 01:14:29 - J.G. Bijl
  01:14:29 - 01:17:54 - L.N.R. van der Linden
  01:17:54 - 01:18:07 - J.G. Bijl
  01:18:07 - 01:21:38 - C.P. Elenbaas
  01:21:38 - 01:21:48 - J.G. Bijl
  01:21:48 - 01:25:34 - E.R. van der Schaft
  01:25:35 - 01:25:55 - J.G. Bijl
  01:25:55 - 01:28:29 - F.B. Wilschut
  01:28:30 - 01:29:28 - J.G. Bijl
  01:29:28 - 01:34:16 - Ph van Veller
  01:34:16 - 01:34:21 - F.B. Wilschut
  01:34:21 - 01:34:22 - Ph van Veller
  01:34:22 - 01:34:24 - J.G. Bijl
  01:34:24 - 01:34:35 - F.B. Wilschut
  01:34:35 - 01:35:07 - Ph van Veller
  01:35:07 - 01:35:23 - J.G. Bijl
  01:35:23 - 01:36:01 - E.R. van der Schaft
  01:36:01 - 01:36:05 - J.G. Bijl
  01:36:05 - 01:36:25 - N.A. van Weers
  01:36:25 - 01:36:29 - J.G. Bijl
  01:36:29 - 01:37:32 - Ph van Veller
  01:37:32 - 01:37:49 - J.G. Bijl
  01:37:49 - 01:38:44 - C.P. Elenbaas
  01:38:44 - 01:38:46 - J.G. Bijl
  01:38:46 - 01:39:23 - Ph van Veller
  01:39:23 - 01:39:37 - J.G. Bijl
  01:39:37 - 01:39:40 - C.P. Elenbaas
  01:39:40 - 01:39:46 - J.G. Bijl
  01:39:46 - 01:40:06 - S.G.D. Kok
  01:40:06 - 01:40:10 - J.G. Bijl
  01:40:10 - 01:40:49 - E.R. van der Schaft
  01:40:49 - 01:40:55 - J.G. Bijl
  01:40:55 - 01:40:58 - Ph van Veller
  01:40:58 - 01:41:00 - J.G. Bijl
  01:41:00 - 01:42:06 - Ph van Veller
  01:42:06 - 01:42:12 - J.G. Bijl
  01:42:12 - 01:42:29 - E.R. van der Schaft
  01:42:29 - 01:42:30 - Ph van Veller
  01:42:30 - 01:42:32 - J.G. Bijl
  01:42:32 - 01:42:57 - Ph van Veller
  01:42:57 - 01:43:04 - J.G. Bijl
  01:43:04 - 01:43:05 - Ph van Veller
  01:43:05 - 01:43:46 - F.B. Wilschut
  01:43:46 - 01:43:49 - J.G. Bijl
  01:43:49 - 01:44:19 - C.P. Elenbaas
  01:44:19 - 01:44:20 - J.G. Bijl
  01:44:20 - 01:44:26 - C.P. Elenbaas
  01:44:26 - 01:45:12 - Ph van Veller
  01:45:12 - 01:45:13 - M. Mathlouti
  01:45:13 - 01:45:14 - Ph van Veller
  01:45:14 - 01:45:15 - M. Mathlouti
  01:45:15 - 01:45:20 - Ph van Veller
  01:45:20 - 01:45:35 - J.G. Bijl
  01:45:35 - 01:45:36 - M. Mathlouti
  01:45:36 - 01:45:40 - J.G. Bijl
  01:45:40 - 01:45:55 - M. Mathlouti
  01:45:55 - 01:46:04 - Ph van Veller
  01:46:04 - 01:46:05 - M. Mathlouti
  01:46:05 - 01:46:08 - J.G. Bijl
  01:46:08 - 01:46:10 - Ph van Veller
  01:46:10 - 01:46:17 - J.G. Bijl
  01:46:17 - 01:46:41 - J.J. Koster
  01:46:41 - 01:46:46 - J.G. Bijl
  01:46:46 - 01:46:47 - J.J. Koster
  01:46:47 - 01:46:48 - Ph van Veller
  01:46:48 - 01:46:49 - J.J. Koster
  01:46:49 - 01:47:43 - Ph van Veller
  01:47:43 - 01:47:52 - J.G. Bijl
  01:47:52 - 01:48:08 - J.J. Koster
  01:48:08 - 01:48:10 - J.G. Bijl
  01:48:10 - 01:48:29 - Ph van Veller
  01:48:29 - 01:48:34 - J.G. Bijl
  01:48:34 - 01:50:30 - Ph van Veller
  01:50:30 - 01:50:31 - M.J.R. Hartsinck
  01:50:31 - 01:50:32 - Ph van Veller
  01:50:32 - 01:50:36 - Ph van Veller
  01:50:36 - 01:50:37 - M.J.R. Hartsinck
  01:50:37 - 01:50:38 - J.G. Bijl
  01:50:38 - 01:50:51 - M.J.R. Hartsinck
  01:50:51 - 01:50:53 - J.G. Bijl
  01:50:53 - 01:51:17 - M.J.R. Hartsinck
  01:51:17 - 01:51:20 - Ph van Veller
  01:51:20 - 01:51:26 - J.G. Bijl
  01:51:26 - 01:51:27 - Ph van Veller
  01:51:27 - 01:51:28 - J.G. Bijl
  01:51:28 - 01:52:21 - Ph van Veller
  01:52:21 - 01:52:22 - J.G. Bijl
  01:52:22 - 01:52:23 - J.J. Koster
  01:52:23 - 01:52:32 - J.G. Bijl
  01:52:32 - 01:52:33 - J.G. Bijl
  01:52:33 - 01:53:22 - Ph van Veller
  01:53:22 - 01:53:30 - J.G. Bijl
  01:53:30 - 01:54:03 - I.M. Feld
  01:54:04 - 01:54:22 - Ph van Veller
  01:54:22 - 01:54:30 - J.G. Bijl
  01:54:30 - 01:54:51 - F.B. Wilschut
  01:54:51 - 01:54:55 - Ph van Veller
  01:54:55 - 01:55:15 - J.G. Bijl
  01:55:18 - 01:56:28 - M.W. Belt
  01:56:28 - 01:56:32 - M.J.R. Hartsinck
  01:56:32 - 01:56:33 - M.J.R. Hartsinck
  01:56:33 - 01:56:34 - J.G. Bijl
  01:56:34 - 01:56:59 - M.J.R. Hartsinck
  01:56:59 - 01:57:02 - J.G. Bijl
  01:57:02 - 01:57:11 - M.W. Belt
  01:57:11 - 01:57:13 - M.J.R. Hartsinck
  01:57:13 - 01:57:16 - M.W. Belt
  01:57:16 - 01:57:17 - M.J.R. Hartsinck
  01:57:17 - 01:57:18 - M.W. Belt
  01:57:18 - 01:57:20 - J.G. Bijl
  01:57:20 - 01:57:35 - M.J.R. Hartsinck
  01:57:35 - 01:57:37 - J.G. Bijl
  01:57:38 - 01:58:08 - M.W. Belt
  01:58:08 - 01:58:09 - M. Mathlouti
  01:58:09 - 01:58:13 - M.W. Belt
  01:58:16 - 01:58:40 - J.G. Bijl
  01:58:43 - 02:00:34 - M.W. Belt
  02:00:35 - 02:01:23 - J.G. Bijl
  02:09:53 - 02:11:34 - J.G. Bijl
  02:11:34 - 02:12:47 - M. Mathlouti
  02:12:48 - 02:12:52 - J.G. Bijl
  02:12:53 - 02:13:22 - M. Mathlouti
  02:13:22 - 02:13:28 - J.G. Bijl
  02:13:28 - 02:14:24 - S.G.D. Kok
  02:14:24 - 02:14:28 - J.G. Bijl
  02:14:29 - 02:16:27 - M.J.R. Hartsinck
  02:16:27 - 02:16:29 - J.G. Bijl
  02:16:29 - 02:16:41 - M.J.R. Hartsinck
  02:16:43 - 02:16:47 - J.G. Bijl
  02:16:47 - 02:18:18 - J.J. Koster
  02:18:20 - 02:18:26 - J.G. Bijl
  02:18:26 - 02:19:00 - L.N.R. van der Linden
  02:19:00 - 02:19:04 - J.G. Bijl
  02:19:04 - 02:20:46 - C.P. Elenbaas
  02:20:46 - 02:20:51 - J.G. Bijl
  02:20:55 - 02:23:21 - E.R. van der Schaft
  02:23:23 - 02:23:27 - J.G. Bijl
  02:23:27 - 02:23:57 - F.B. Wilschut
  02:23:58 - 02:24:22 - J.G. Bijl
  02:24:23 - 02:25:51 - Ph van Veller
  02:25:51 - 02:25:52 - M. Mathlouti
  02:25:52 - 02:26:21 - Ph van Veller
  02:26:21 - 02:26:33 - J.G. Bijl
  02:26:33 - 02:26:47 - C.P. Elenbaas
  02:26:47 - 02:27:10 - Ph van Veller
  02:27:10 - 02:27:12 - J.G. Bijl
  02:27:12 - 02:27:26 - Ph van Veller
  02:27:26 - 02:27:46 - J.G. Bijl
  02:27:46 - 02:28:03 - J.J. Koster
  02:28:03 - 02:28:07 - J.G. Bijl
  02:28:07 - 02:28:15 - E.R. van der Schaft
  02:28:15 - 02:28:21 - J.G. Bijl
  02:28:21 - 02:28:36 - Ph van Veller
  02:28:36 - 02:29:25 - J.G. Bijl
  02:29:25 - 02:29:28 - M. Mathlouti
  02:29:29 - 02:29:30 - J.G. Bijl
  02:29:30 - 02:29:41 - M. Mathlouti
  02:29:41 - 02:30:48 - J.G. Bijl
  02:30:48 - 02:31:26 - J.G. Bijl
  02:31:26 - 02:31:33 - E.R. van der Schaft
  02:31:33 - 02:32:02 - J.G. Bijl
  02:32:02 - 02:32:13 - S.G.D. Kok
  02:32:13 - 02:32:30 - J.G. Bijl
  02:32:30 - 02:32:32 - W.E.J. Jorissen
  02:32:32 - 02:32:34 - J.G. Bijl
  02:32:34 - 02:32:41 - S.D. van den Heuvel
  02:32:41 - 02:32:43 - J.G. Bijl
  02:32:43 - 02:32:45 - W.E.J. Jorissen
  02:32:45 - 02:33:01 - J.G. Bijl
  02:33:13 - 02:33:26 - J.G. Bijl
  02:34:31 - 02:35:17 - J.G. Bijl
  02:42:08 - 02:43:12 - J.G. Bijl
  02:43:12 - 02:43:17 - C.P. Elenbaas
  02:43:17 - 02:43:18 - J.G. Bijl
  02:43:18 - 02:44:06 - C.P. Elenbaas
  02:44:06 - 02:44:11 - J.G. Bijl
  02:44:11 - 02:44:54 - S.G.D. Kok
  02:44:55 - 02:45:00 - J.G. Bijl
  02:45:00 - 02:45:24 - J.J. Koster
  02:45:24 - 02:45:32 - J.G. Bijl
  02:45:33 - 02:45:46 - E.R. van der Schaft
  02:45:47 - 02:45:48 - J.G. Bijl
  02:45:50 - 02:45:51 - J.G. Bijl
  02:48:52 - 02:49:32 - J.G. Bijl
  02:49:54 - 02:50:10 - J.G. Bijl
  02:50:24 - 02:51:08 - J.G. Bijl
  02:51:10 - 02:51:11 - J.G. Bijl
  02:51:25 - 02:51:57 - J.G. Bijl
  02:52:26 - 02:53:09 - J.G. Bijl
  02:53:27 - 02:53:52 - J.G. Bijl
  02:54:20 - 02:55:01 - J.G. Bijl
  02:55:18 - 02:55:37 - J.G. Bijl
  02:55:55 - 02:56:23 - J.G. Bijl
  02:56:40 - 02:56:52 - J.G. Bijl
  02:57:14 - 02:58:37 - J.G. Bijl
 21. 4.a.1

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie VVD (7)
  tegen
  Fractie ChristenUnie (1), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1)

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement VVD GBLV D66 Naamgeving bestemmingsreserve ID 241
 22. 4.a.2

  Stemuitslag

  voor 30%
  tegen 70%
  voor
  Fractie ChristenUnie (1), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Motie SP ChristenUnie GroenLinks PvdA tijdelijk noodfonds energiekosten ID 687
 23. 4.a.3

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA financieren plan van aanpak Energiearmoede voor zzp‘ers ID 688
 24. 4.a.4

  Stemuitslag

  voor 39%
  tegen 61%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA PvdA Direct uitkeren 500 euro voorschot van de energietoeslag 2023 ID 689
 25. 4.a.5

  Stemuitslag

  voor 42%
  tegen 58%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA kiezen voor een grondslag van 130% van het wettelijk sociaal minimum voor de energietoeslag ID 690
 26. 4.a.6

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA eenmalige uitbreiding bijzondere bijstand ID 691
 27. 4.a.7

  Stemuitslag

  voor 39%
  tegen 61%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Motie CDA financiering plan van aanpak energiearmoede ID 692
 28. 4.a.8

  Stemuitslag

  voor 30%
  tegen 70%
  voor
  Fractie ChristenUnie (1), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Motie PvdA SP ChristenUnie Verruimen inkomensnorm bijzondere bijstand ID 693
 29. 4.a.9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Moties

  Onderwerp
  Motie ChristenUnie CDA GroenLinks - Warme huiskamers ID 694
 30. 4.b

  Het college informeert op grond van de Financiële verordening Leidschendam-Voorburg de gemeenteraad door middel van de 2e Tussentijdse rapportage 2022 over de voortgang van de realisatie van de Programmabegroting 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (1), Fractie D66 (5), Fractie GBLV (7), Fractie GroenLinks (5), Fractie PvdA (3), Fractie SP (1), Fractie VVD (7)

  Stemming

  Onderwerp
  Vaststellen 2e Tussentijdse rapportage 2022.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Vaststellen 2e Tussentijdse rapportage 2022
  02:57:55 - 02:58:37 - J.G. Bijl
  02:58:37 - 03:00:13 - W.E.J. Jorissen
  03:00:14 - 03:00:17 - J.G. Bijl
  03:00:17 - 03:00:22 - J. Streefkerk
  03:00:22 - 03:00:34 - J.G. Bijl
  03:00:34 - 03:01:08 - J. Streefkerk
  03:01:09 - 03:01:11 - J.G. Bijl
  03:01:11 - 03:01:24 - W.E.J. Jorissen
  03:01:24 - 03:01:30 - J.G. Bijl
  03:01:30 - 03:03:47 - J. Streefkerk
  03:03:47 - 03:03:53 - J.G. Bijl
  03:03:53 - 03:05:47 - H.P. Klazenga
  03:05:47 - 03:05:50 - J.G. Bijl
  03:05:50 - 03:07:03 - R. van Duffelen
  03:07:03 - 03:07:07 - J.G. Bijl
  03:07:08 - 03:10:29 - S.D. van den Heuvel
  03:10:29 - 03:10:37 - J.G. Bijl
  03:10:39 - 03:11:35 - N.A. van Weers
  03:11:36 - 03:11:40 - J.G. Bijl
  03:11:40 - 03:12:08 - E.R. van der Schaft
  03:12:09 - 03:12:13 - J.G. Bijl
  03:12:13 - 03:13:14 - F.B. Wilschut
  03:13:17 - 03:14:03 - J.G. Bijl
  03:14:03 - 03:15:37 - Ph van Veller
  03:15:37 - 03:15:40 - F.B. Wilschut
  03:15:40 - 03:15:43 - J.G. Bijl
  03:15:43 - 03:15:55 - F.B. Wilschut
  03:15:55 - 03:16:00 - J.G. Bijl
  03:16:00 - 03:23:54 - Ph van Veller
  03:23:54 - 03:24:23 - J.G. Bijl
  03:24:23 - 03:25:26 - M.W. Belt
  03:25:26 - 03:25:45 - J.G. Bijl
  03:25:52 - 03:25:54 - J.G. Bijl
  03:25:54 - 03:25:59 - J. Keus
  03:25:59 - 03:26:01 - J.G. Bijl
  03:26:01 - 03:29:03 - J. Keus
  03:29:03 - 03:30:23 - J.G. Bijl
 31. 5
  Sluiting. - 23:00